VI FESTIVAL ŽENSKOG PRIJATELJSTVA – II deo

SIXTH FESTIVAL OF WOMEN’S FRIENDSHIP – Part II

Dokumentarni performans, feministički tekstovi, paneli, radionice i protest na gradskom trgu, obeležilo je drugi i treći dan Festivala, manje-više, kako je bilo predviđeno programom. Međutim, paralelno sa Festivalom ženskog prijateljstva – odigravala se i neprijatna atmosfera, najblaže rečeno, a to su pretnje i ugrožavanja bezbednosti učesnica, koje su počele prvo na društvenim mrežama a zatim i u Tutinu, tokom našeg protesta. Detaljno saopštenje naše organizacije možete pročitati na linku ispod:

Impuls Tutin – saopštenje

Documentary performances, feminist texts, panels, workshops and protest in the Town Square marked the second and third days of the Festival, more or less as envisioned by the program. However, in parallel with the Festival of Women’s Friendship, there was also an unpleasant atmosphere, to say the least, such as threats and jeopardizing the safety of the participants, which first began on social networks and then in Tutin, during our protest. You can read a detailed announcement from our organization at the link below:

Statement by Impuls Tutin

VI Festival – jako puno sadržaja i tema koje pozivaju na kritičko razmišljanje

Zbog nepredviđenih okolnosti, nestanka struje tokom prve večeri Festivala, organizatorke su u dogovoru sa moderatorkama odlučile da se dva panela objedine i održe drugog dana. Jedan je posvećen otporu žena u istorijskoj perspektivi – „Pamtimo hrabri otpor žena“, a drugi je o savremenim manifestacijama i oblicima pobune i otpora –  „Pobuna je ženska“. Tako su se okupljeni na panelu našli Miloš Urošević (ŽUC, Beograd), Ervina Dabižinović (Anima, Kotor), Sabina Talović (Bona Fide, Pljevlja), Kristina Lelovac (Tiiit!Inc. Skoplje, Medina Mujić (Fondacija Cure,Sarajeva), Snežana Jakovljević (Peščanik, Kruševac) i Rada Nešić (Ternipe, Pirot). Panel je moderirala Ildiko Erdei.

Sixth Festival – a lot of content and topics that invite critical thinking

Due to unforeseen circumstances, power failure during the first night of the Festival, the organizers, in agreement with the moderators, decided to combine and hold the two panels on the second day. One was dedicated to the resistance of women from a historical perspective – “Remember the Courageous Resistance of Women”, and the other was about contemporary manifestations and forms of rebellion and resistance – “It’s a Women’s Rebellion “. So gathered on the panel were Miloš Urošević (ZUC, Belgrade), Ervina Dabižinović (Anima, Kotor), Sabina Talović (Bona Fide, Pljevlja), Kristina Lelovac (Tiiit! Inc. Skopje, Medina Mujić (Cure Foundation, Sarajevo), Snežana Jakovljević (Peščanik, Kruševac) and Rada Nešić (Ternipe, Pirot). The panel was moderated by Ildiko Erdei.

Razgovor je bio sadržajan i predstavio je više pitanja iz istorije ženskog pokreta i ženskog organizovanja. Ukazano je na kontinuitete i diskontinuitete u organizovanoj borbi žena za ženska prava, na proširivanje granica slobode ne samo za žene, već i za sve pripadnice i pripadnike manjinskih i marginalizovanih grupa. Bilo je reči o abolicionistkinjama koje su se borile protiv državne regulacije prostitucije (Miloš Urošević), o antiratnom otporu žena u Crnoj Gori početkom devedesetih i važnosti sistematskog beleženja ženskih priča (Ervina Dbižinović), o kontinuitetu državne represije i aktivističkoj solidarnosti u Srbiji i Crnoj Gori (Sabina Talović), o feminističkim festivalima kao o važnim mestima komunikacije, kreacije i regionalne saradnje (Kristina Lelovac), o institucionalnim i vaninstitucionalnim načinima povezivanja žena i međusobnoj podršci (Medina Mujić), o specifičnostima aktivizma u manjim sredinama i izazovima koje on nosi (Snežana Jakovljević) i o dobrim primerima osvajanja institucija u zalaganju za prava Roma (Rada Nešić).

The discussion was fruitful and it addressed a number of issues from the history of the women’s movement and women’s organizing. The continuities and discontinuities in the organized struggle for women’s rights were highlighted, and also the extension of boundaries of freedom not only for women, but also for all members of minority and marginalized groups. We also talked about abolitionist women, who fought against the state regulation of prostitution (Miloš Urošević , about the anti-war resistance of women in Montenegro at the beginning the 1990’s, about the importance of systematic recording of women’s stories (Ervina Dabižinović), about the continuity of state repression and activist solidarity in Serbia and Montenegro (Sabina Talović), about  feminist festivals as important places of communication, creation and regional cooperation (Kristina Lelovac), about institutional and non-institutional ways of connecting women and mutual support (Medina Mujić), about the specifics of activism in smaller communities and the challenges it faces (Snežana Jakovljević) and about good examples of conquering institutions in advocacy for Roma rights (Rada Nešić).

Oslobođenje žena: feministički tekstovi (1964-1975)

Na Festivalu je predstavljena Feminističku čitanka, koju  su uredili Sanja Pavlović i Miloš Urošević, a izdale su je Autonomni ženski centar i Žene u crnom u Beogradu 2017. godine. Čitanka je nastala zahvaljujući solidarnoj volonterskoj podršci grupe od 46 osoba koje su prevele tekstove.

Čitanka sadrži prevode 100 tekstova od 55 autorki iz SAD-a, koji su razvrstani u sledeća poglavlja:

Nulto poglavlje – Pre pokreta: sadrži četiri teksta koji prenose iskustva o položaju žena unutar različitih pokreta za građanska prava i prvi put problematizuju ulogu žene, kako u pokretima, tako i u društvu kao celini;

Prvo poglavlje – Pokret za oslobođenje žena: sadrži deset tekstova koji govore o kontekstu koji je doveo do stvaranja ženskog autonomnog pokreta;

Drugo poglavlje – Podizanje svesti/osvešćivanje: sadrži dvadeset dva teksta koji govore o centralnoj aktivnosti ranog pokreta za oslobođenje žena – procesu podizanja svesti/osvešćivanja, tako svedočeći pojavi radikalnog feminizma;

Treće poglavlje – Tematski tekstovi: sadrži četrdeset devet tekstova koji su podeljeni u pet celina: seksualnost, muško nasilje i privilegije, lezbejstvo, klasa i ženski pokret;

Četvrto poglavlje – Manifesti: sadrži petnaest tekstova koji predstavljaju manifeste radikalnih feminističkih grupa, a koji govore o njihovoj politici.

Čitanka predstavlja doprinos takozvanoj njenoj istoriji (herstoy), a sadrži tekstove koji nisu bili prevođeni i objavljivani. Čitanka ima za cilj da vrednuje one reči koje su se vremenom izgubile: oslobođenje, ženski pokret, žena, a da se bori protiv muške nadmoći i ugnjetavanja žena.

Women’s Lib: feminist texts (1964-1975)

The Festival featured a Feminist Reader, edited by Sanja Pavlović and Miloš Urošević  and published by the Autonomous Women’s Center and Women in Black in Belgrade in 2017. The Reader was created owing to volunteer support in solidarity of a group of 46 people who translated the texts.

The Reader contains translations of 100 texts by 55 US authors, which are categorized into the following chapters:

Chapter Zero – Before the Movement: Contains four texts that convey experiences about the position of women within different civil rights movements and for the first time problematize the role of women, both in the movements and in society as a whole;

Chapter One – Women’s Liberation Movement: Contains ten texts that deal with the context that led to the creation of the women’s autonomous movement;

Chapter Two – Awareness- raising /gaining consciousness: Contains twenty-two texts discussing the central activity of the early movement for women’s liberation – the process of awareness-raising / gaining consciousness, thus witnessing the emergence of radical feminism;

Chapter Three – Thematic Texts: Contains forty-nine texts, which are divided into five sections: Sexuality, Male Violence and Privileges, Lesbianism, Class and the Women’s Movement;

Chapter Four – Manifestoes: contains fifteen texts representing manifestos of radical feminist groups that talk about their politics.

The Reader is a contributor to the so-called Herstory and contains texts that have not been translated or published. The reader aims to evaluate those words that have been lost over time: liberation, the women’s movement, the woman, and to fight against male supremacy and oppression of women.

Panel diskusija – „Žene ruralnog kraja u akciji”

Drugog dana Festivala upoznale smo žene iz Bosne i Srbije koje se bave ekonomskim osnaživanjem u zajednicama u kojima žive. Predstavljeni su primeri ekonomske borbe i suprotstavljanja kapitalističkoj eksploataciji kroz uključivanje žena u organsku poljoprivredu, zadrugarstvo i socijalno preduzetništvo. Učesnice panela govorile su o svojim iskustvima u pokretanju programa za ekonomsko osnaživanje, upotrebi tradicionalnog znanja u osvajanju novih tržišta i predstavile svoje inicijative:

Panel discussion – “Rural women in action”

On the second day of the Festival, we met women from Bosnia and Serbia who are engaged in economic empowerment in the communities in which they live. Examples of economic struggle and opposition to capitalist exploitation through the inclusion of women in organic agriculture, cooperatives and social entrepreneurship were presented. Panel participants spoke about their experience in launching economic empowerment programs, using traditional knowledge to win new markets and presenting their initiatives:

Zlata Kurtović iz Tutina nije znala ništa o šivenju kada je ostala bez posla u jednom preduzeću u Tutinu. Smogla je snage i hrabrosti, naučila sve što je bilo potrebno da pokrene sopstveni biznis – izradu tradicionalne odeće za tržište Sandžaka. Nekoliko godina kasnije, njen se biznis proširio i na uslužno šivenje. Zaposlila je još četiri žene i podučava i osnažuje nove koje žele da se uključe u posao.

Zlata Kurtović from Tutin knew nothing about sewing when she lost her job at a company in Tutin. She had the strength and courage to learn everything she needed to start her own business – making traditional clothes for the Sandžak market. A few years later, her business expanded to sewing services. She employs four other women and is teaching and empowering new ones who want to get into the business.

Ifeta Mejremić iz Konjević Polja vodi Udruženje žena Jadar koje pomaže ženama da se ekonomski osamostale kroz poljoprivredu, preradu i tradicionalne zanate. Njihova borba ima još jednu jako značajnu dimenziju: ona spaja žene različitih nacionalnosti na području Konjević Polja, omogućavajući im da se, pored razvoja biznisa, uključuju i u mirovne inicijative i zajedno grade mir u postratnom bosanskom društvu.

Ifeta Mejremić  of Konjević Polje runs the Jadar Women’s Association, which helps women  gain economic autonomy through agriculture, processing and traditional crafts. Their struggle has another very important dimension: it brings together women of different nationalities in the Konjević Polje area, enabling them, in addition to business development, to be involved in peace initiatives and build peace together in post-war Bosnian society.

Karolina Stamenković iz Babušnice okupila je dvadesetak žena iz siromašnih lužničkih sela i pre tri godine počela da ih edukuje i uvodi u organsku proizvodnju. Kroz različite projekte udruženja “Lužničke rukotvorine – Ženski etno centar” žene su dobile plastenike i opremu za organsku proizvodnju i prošle godine otvorile prvu žensku zemljoradničku zadrugu na jugu Srbije, kroz koju plasiraju svoje proizvode.

Karolina Stamenković fromBabušnica brought together about 20 women from the poor villages of Lužnica and started educating and introducing them to organic production three years ago. Through various projects of the Association “Lužnica Handcraft – Women’s Ethno Center”, women received greenhouses and equipment for organic production and last year opened the first women’s agricultural cooperative in southern Serbia, through which they market their products.

Radmila Gujaničić jedna je od pionirki ekonomskog osnaživanja žena na području Srbije. Ona je kroz Ženski centar Užice pokrenula programe ekonomskog osnaživanja žena kroz socijalno preduzetništvo u tekstilnoj oblast i kroz poljoprivredu, osnivanjem prve ženske zemljoradničke zadruge u Srbiji pre 10 godina. Takođe, kroz projekat političkog osnaživanja žena, ovo Udruženje uspelo je da poveća broj žena u savetima seoskih mesnih zajednica za 100%, što se direktno odrazilo na poboljšanje uslova za ekonomsko osnaživanje žena kroz poljoprivredu i rad na selu.

Radmila Gujaničić is one of the pioneers of women’s economic empowerment in Serbia. Through the Women’s Center Užice, she launched programs for women’s economic empowerment through social entrepreneurship in the textile field and through agriculture, with the establishment of the first female agricultural cooperative in Serbia 10 years ago. Also, through the Women’s Political Empowerment Project, this Association was able to increase the number of women in rural local community councils by 100%, which was directly reflected in improving the conditions for women’s economic empowerment through agriculture and rural work.

Alma Junis iz Novog Pazara je kroz Udruženje samohranih majki godinama osnaživala žene koje se bore sa nedaćama samohranog roditeljstva u tradicionalnoj sredini. Shvatajući značaj ekonomskog osnaživanja za ove žene, pokrenula je socijalno preduzeće koje se bavi tekstilom i predstavila proizvode tog preduzeća.

Through the Association of Single Mothers, Alma Junis from Novi Pazar has empowered women struggling with the problems of single parenting in the traditional environment for years. Realizing the importance of economic empowerment for these women, she launched a social textiles business and showcased her products.

Vesna Anđić iz Udruženja seoskih žena Dragačeva predstavila je svoje noformirano udruženje i predstavila proizvode Udruženja: zdrave sokove i sapune od prirodnih sastojaka.

Vesna Anđić from the Association of Rural Women of Dragačevo presented her newly formed association and presented the products of the Association: healthy juices and soaps made of natural ingredients.

Utisci žena iz Babušnice:

Žene iz Babušnice pune su utisaka o Festivalu. Kažu da su teme bile jasne i prijemčive, iako dolaze iz organizacije koja se bavi isključivo ekonomskim pravima žena a tek poslednjih godinu dana obrađuje i druge feminističke borbe. Smatraju da ih je boravak na Festivalu ohrabrio da se suprotstave patrijarhatu u svojim zajednicama, ali i da slobodnije razmišljaju i razgovaraju. Kažu da bi rado došle ponovo.

Impressions of the women from Babušnica:

Women from Babušnica are full of impressions of the Festival. They say the topics were clear and receptive, even though they come from an organization that deals exclusively with women’s economic rights and has only been addressing other feminist struggles in the past year. They believe that their participation at the Festival encouraged them to oppose patriarchy in their communities, but also to think and talk more freely. They say they would be happy to come again.

Zeleno sestrinstvo na delu, feministička etika brige za reke kao javno dobro!

Drugog dana Festivala bavile smo se i pravom na vodu, a učesnice su bile aktivistkinje i istinske borkinje za zaštitu planinskih reka i očuvanju tog javnog i zajedničkog dobra. Svaka od učesnica panela se u proteklom periodu borila u svojoj sredini, na različite načine, za pristup vodi. Kroz razgovor i iskustva smo sagledavale svetski globalni problem korišćenja prirodnih resursa u sklopu klimatskih promena, koje rapidno ugrožavaju život na planeti. Sve učesnice su istakle da se protive privatizaciji vode i vodenih dobara, jer interes privatnih kompanija iIi korporacija nije dugoročan i održiv – za cilj imaju samo  sticanje profita. Ljudi širom planete su započeli različite vidove otpora protiv korporacija, a taj process nije zaobišao Srbiju i države u regionu. 

Green sorority at work, feminist ethics of caring for rivers as a public good!

On the second day of the Festival we were also concerned with the right to water, and the participants were activists and true fighters for the protection of mountain rivers and the preservation of that public and common good. In the past, each of the panel members has struggled in their social environment, in different ways, to access water. Through discussions and experiences, we have looked at the global problem of using natural resources in the context of climate change, which is rapidly threatening life on the planet. All participants pointed out that they oppose the privatization of water and water resources, because the interest of private companies or corporations is not long-term and sustainable – they only aim to make a profit. People across the globe have started various forms of resistance against corporations, and this process has not bypassed Serbia and countries in the region.

Fokus je bio na izgradnji planiranih 850 mini hidroelektrana, kojima bi bilo uništeno 2000 km planinskih reka, rečica i potoka, koje će nestati u cevima ovih postrojenja. Tragičan podatak je da je već izgrađeno 110 malih hidroelektrana (od 850 planiranih) a posledice su već sada nesagledive i nemerljivo je koliko je  prirode, biodiverziteta i vodenih tokova uništeno.

U Srbiji su se glasno pobunili stanovnici Stare planine, Pirota, Jošaničke banje, Petrovca na Mlavi, Kraljeva, Niša, Zrenjanina, Subotice, Užica, Beograda i drugih mesta. Minja Nikolić sa Stare planine i Bojana Minović iz Kraljeva su govorile o toj višemesečnoj  i mukotrpnoj borbi koja još uvek traje.

The focus was on the construction of the planned 850 mini hydropower plants, which would destroy the 2,000 km of mountain rivers, creeks and streams that would disappear into the pipes of these plants. The tragic fact is that 110 small hydropower plants (out of 850 planned) have already been built and the consequences are already immeasurable and it is inestimable how much nature, biodiversity and water flows have been destroyed.

Residents of Stara Planina, Pirot, Jošanička Banja, Petrovac na Mlavi, Kraljevo, Niš, Zrenjanin, Subotica, Užice, Belgrade and other places rebelled vociferously in Serbia. Minja Nikolić from Stara Planina and Bojana Minović from Kraljevo spoke about the months-long and painstaking struggle that is still ongoing.

Posebna pažnja medju učesnicama Festivala bila je usmerena na priču heroina „Bitke za Kruščicu” – reku koja protiče kroz istoimeno mesto u centralnoj Bosni, nadomak Viteza. To je samo jedna od 250 reka u BiH na kojima je planirana izgradnja 350 malih hidroelektrana (MHE). Meida Bilal je vrlo upečatljivo ispričala borbu žena Kruščice na mostu koje su godinu i po dana, danonoćno, branile svoju reku od izgradnje MHE i uspele su u tome. Njihova istrajna borba i obračun sa policijom i investitorima je nadmašila prostor BiH i Balkana. Dobitnice su prestižne nagrade koju dodeljuje EuroNatur, evropski fond za prirodnu baštinu a njihova odlučnost i hrabrost je inspiracija mnogima.

Special attention was paid to the story of the heroines of the Battle of Kruščica – a river that flows through a place of the same name in central Bosnia, near Vitez. It is just one of 250 rivers in BH that are planning to build 350 small hydropower plants (SHPP). Meida Bilal spoke of the dramatic struggle of the women of Kruščica on the bridge, who defended their river for one and a half days from the construction of the SHPP and succeeded in doing so. Their persistent struggle and confrontation with police and investors have outstripped BH and the Balkans. The winners are the prestigious EuroNatur Award, the European Natural Heritage Fund, and their determination and courage are an inspiration to many.

Pravo na vodu je mreža koja okuplja organizacije i pojedince ujedinjene u borbi za pristup vodi. Iva Marković je istakla da apsolutno svaki čovek mora imati pristup dovoljnoj količini kvalitetne vode kako bi zadovoljio svoje životne potrebe. Da bi se to ostvarilo, neophodno je direktnije uključivanje stanovništva i lokalnih zajednica u procese odlučivanja o ovom resursu. Branitelji reka su počeli da se ujedinjavaju, a njima bi trebalo da se pridruže i lokalni pokreti, sindikati, aktivističke grupe i druga udruženja,  akademska zajednica i građani. Trebalo bi svi zajedno da rade na tome da voda postane ljudsko pravo zaštićeno Ustavom Srbije i zakonskim aktima.

The Right to Water is a network that brings together organizations and individuals united in the fight for access to water. Iva Markovic emphasized that absolutely every person must have access to a sufficient quantity of quality water in order to meet their vital needs. In order to achieve this, it is necessary to involve the population and local communities more directly in the decision-making processes of this resource. River defenders have begun to unite, and should be joined by local movements, trade unions, activist groups and other associations, academia and citizens. Everyone should work together to make water a human right protected by the Serbian Constitution and legal acts.

Panel je pokazao da u regionu postoje hrabre žene koje su spremne da svojim telima zaštite svoje prirodne resurse. Svojom borbom i aktivizmom upozoravaju da započeta privatizacija vodenih resursa može da ugrozi život celokupnog živog sveta – ljudi, životinja i biljaka. Nemoguće je biti antropocentričan, svet polako nestaje pod narastujućim klimatskim promenama i bahatim odnosom prema prirodi.

U nastavku programa smo imale i dve radionice za jačanje integrisane sigurnosti, brige o sebi i dobrobiti (wellbeing), koje su vodile Ivana Perić i Vesna Bujošević.

The panel showed that there are brave women in the region who are ready to protect their natural resources with their bodies. With their struggle and activism, they warn that the ongoing privatization of water resources can endanger the life of the entire living world – humans, animals and plants. It is impossible to be anthropocentric; the world is slowly disappearing under increasing climate change and arrogant attitude towards nature.

In the continuation of the program we also had two workshops for strengthening self-care and wellbeing, which were led by Ivana Perić and Vesna Bujošević.

Radionica 1 – U harmoniji sa sobom i drugima

Radionica, koju je vodila Ivana Perić,  psihoterapeutkinja, SOS Ženski Centar Novi Sad, zasnivana je na osnovama emotivne pismenosti, asertivne komunikacije i osnovama grupne terapije. Način rada je iskustveni interaktivni.

Workshop 1 – In harmony with oneself and others

The workshop, led by Ivana Perić, psychotherapist, SOS Women’s Center Novi Sad, is based on the basics of emotional literacy, assertive communication and the basics of group therapy. The mode of work was experiential and interactive.

Radionica 2 – Opuštanje sa Vesnom Bujošević

Na radionici su korišćene pozorišne tehnike, joga, meditacija. Cilj je povezati se sa svojim telom i naučiti kako da mapiramo svoje emocije, sprečimo stres i sagorevanje, kako da ljutnju pretvorimo u akciju a strah u samopuzdanje. Radionicu je vodila  Vesna Bujošević, aktivistkinja, performerka, glumica, yoga instruktorka.

Workshop 2 – Relaxation with Vesna Bujošević

The workshop used theatrical techniques, yoga, meditation. The goal is to connect with your body and learn how to map our emotions, prevent stress and burnout, how to turn anger into action and fear into self-doubt. The workshop was led by Vesna Bujošević, activist, performer, actress, yoga instructor

„Zajedno do dostojanstvenog rada“ – dokumentarni performans, Udruženje za radna prava žena ROZA, Zrenjanin

Performans, koji je rezultat višegodišnjeg istraživanja i koji je podržala Rekonstrukcija ženski fond, prikazuje priče žena koje su na radnom mestu pretrpele diskriminaciju, ucene, seksualne napade, pretnje, mobing, fizičke napade, otkaze. Iz Udruženja Roza kažu: “Mi, članice ROZE, nismo glumice – i mi smo samo radnice od kojih svaka ima neku svoju priču. Zato nam je važno da vam što verodostojnije prenesemo iskustva koja su druge žene podelile sa nama. Čućete žene koje ne samo da su pretrpele sve ovo, nego su i preživele, ojačale i skupile hrabrost da sve to nama i ispričaju. Mi sada te priče donosimo vama”.

“Together toward Decent Work” – Documentary Performance, Association for Women’s Rights, ROZA, Zrenjanin

The performance, which is the result of years of research and supported by the Women’s Fund Reconstruction, presents the stories of women who have suffered discrimination, blackmail, sexual assaults, threats, mobbing, physical assaults, layoffs in the workplace. The Roza Association says: “We, the members of ROSA, are not actresses – and we are just workers, each with their own story. That is why it is important for us to share with you the experiences that other women have shared with us. You will hear women who not only endured all this, but also survived, strengthened and gathered the courage to tell us all about it. We now bring these stories to you. ”

Aktivistkinje Roze su došle na Festival da bi podelile te priče, da bi se otklonio strah i strepnja, da  kažemo NE ugnjetavanju i izrabljivanju! Performans, kao forma, izabran je jer je komunikativan. Odabrane priče su rezultat razgovora sa ženama iz cele Srbije, a planirana je i turneja. Nakon performansa je usledio razgovor sa učesnicama Festivala.

Rosa activists came to the Festival to share these stories, to eliminate fear and anxiety, to say NO to oppression and exploitation! Performance, as a form, was chosen because it is communicative. Selected stories are the result of discussions with women from all over Serbia, and a tour is planned. The performance was followed by an interview with the Festival participants.

Na kraju drugog dana Festivala, uprkos pretnjama,  održale smo protest na Trgu, u centru Tutina. Nakon protesta smo organizovale radionicu jer smo želele da  razmenimo utiske, pričamo o emocijama, čujemo jedna drugu kako se osećamo. Radionicu je facilitirala Ervina Dabižinović.

At the end of the second day of the Festival, despite the threats, we held a protest in the City Square, in the center of Tutin. After the protests, we organized a workshop because we wanted to exchange impressions, talk about emotions, hear each other how we feel. The workshop was facilitated by Ervina Dabižinović.

Nedelju su obeležila dva panela i kraj ovogodišnjeg Festivala.

Panel – Mir i bezbednost sa ženskim licem

Maja Bjeloš, istraživačica, predstavila nam je istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji o implementaciji NAP-a u opkviru Rezolucije 1325.  Moderirala – Marijana Stevanović.

Sunday was marked by two panels and the end of this year’s Festival.

Panel – Peace and Security with a Woman’s Face

Maja Bjeloš, researcher, presented to us a survey conducted in Serbia on the implementation of the NAP in the framework of Resolution 1325. Moderated by Marijana Stevanović.

Panel: Stare borbe, novi prostori i tehnologije otpora

Učestvovale su Emina Demirović, Almeida Hadžić i Vesna Ristović, a moderirala je Alma Junis.

U okviru panela prikazan je film “Osnažene”, koji su radile mlade članice Impulsa. Nakon filma, one su govorile o svojim prvim aktivističkim feminističkim iskustvima u Tutinu kao i o preprekama na koje nailaze. Važan deo razgovora je bio i o strategijama otpora u okruženju kao što su škole, sekcije, sport, i kako ih feminizam čini jačim.

Panel: Old Struggles, New Spaces, and Resistance Technologies

Emina Demirović, Almeida Hadžic and Vesna Ristović participated, moderated by Alma Junis.

The panel featured the movie “Empowered” by young Impulse members. After the movie, they talked about their first activist feminist experiences in Tutin, as well as the obstacles they encountered. An important part of the conversation was also about strategies for resistance in the environment such as schools, sections, sports, and how feminism makes them stronger.

Vesna Ristović je govorila o živoj biblioteci kao sredstvu za podsticanje ravnopravnosti, preispitivanje predrasuda i borbu protiv diskriminacije. Tokom panela razvila se diskusija o novim načinima delovanja, izazivanju promena u društvu I potrebi za unapređenjem znanja I veština za upotrebu novih tehnologija, socijalnih mreža, medija, kako bismo doprle do većeg broja ljudi, edukovale ih i promovisale ono što radimo. Na taj način bismo privukle i druge da nam se priključe i podrže naš rad.

Vesna Ristović spoke of the Living Library as a tool for promoting equality, re-examining prejudices and combating discrimination. During the panel, a discussion developed about new ways of acting, promoting changes in society and the need to improve the knowledge and skills to use new technologies, social networks, media, to reach more people, educate them and promote what we do. In this way we would attract others to join us and support our work.

Završen je još jedan Festival ženskog prijateljstva, šesti po redu. Nemerljiva je dragocenost susreta feministkinja, deljenje iskustava, znanja, briga I radosti tokom ta tri dana. Sve mi znamo da ima još mnogo patnje, neravnopravnosti, neslobode, ugnjetavanja… a dok ne budu ljudska prava, naročito prava žena i dece, dosegla nivo dostojanstvenog života i življenja, mi se nećemo smiriti. Hvala svim drugaricama, aktivistkinjama, braniteljkama – na značajnom druženju! Pobuna je ženska!

Another Festival of Women’s Friendship, the sixth in a row, has ended. The preciousness of meeting feminists, sharing experiences, knowledge, concerns and joy over these three days is immeasurable. We all know that there is much more suffering, inequality, disenfranchisement, oppression… and until human rights, especially the rights of women and children, reach the level of a dignified life and life, we shall not be appeased. Thanks to all your friends, activists, veterans – for a great time! It’s a Women’s Rebellion!

 

 


POBUNA JE ŽENSKA –

VI Festival ženskog prijateljstva

PRVI DAN

IT IS A WOMEN’S REBELLION –

Sixth Festival of Women’s Friendship

DAY ONE

Tri dana Festivala u Tutinu su obeležila brojna predavanja, radionice, pozorišne predstave, druženje aktivistkinja iz četiri zemlje u regionu… Međutim, ovaj Festival će ostati upamćen i zbog ozbiljnog ugrožavanja bezbednosti i ljudskih prava učesnica drugog dana manifestacije, tokom javnog performansa protiv nasilja nad ženama na gradskom Trgu. Mi, organizatorke Festivala kao i učesnice, takve napade vidimo kao flagrantno kršenje Ustava i zakona Republike Srbije, kao nameru zastrašivanja, tako da, od nadležnih institucija očekujemo da će preuzeti sve neophodne mere kako bi se inicijatori pretnji indentifikovali i procesuirali.

The three days of the Festival in Tutin were marked by numerous lectures, workshops, theater performances, socializing of the activists coming from four different countries in the region… Nevertheless, this Festival will also be remembered because of the serious threats to the participants’ security and violation of their human rights on the second day of the manifestation, during the public performance opposing violence against women, in the Main City Square. We, as the organizers of the Festival and as participants, see such attacks as a flagrant violation of the Constitution and the laws of the Republic of Serbia, intended to intimidate us, and therefore, we expect the responsible institutions to take all necessary measures to identify and process the originators of the threats.

Šesti Festival ženskog prijateljstva održan je od 2-4. avgusta 2019.  i okupio je preko 70 učesnica iz Severne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Naziv “Pobuna je ženska” obuhvatio je teme kojima smo se bavile – podsetile smo se i razgovarale o istoriji ženskog organizovanja, ženskom otporu i borbi za pravo na dostojanstven rad, borbi za očuvanje zdrave životne sredine, pravu na vodu, ženskom preduzetništvu, ženskom stvaralaštvu…

Tokom tri dana su organizovani brojni paneli, predavanja, pozorišna predstava, performansi, izložbe i radionice…

The sixth Festival of Women’s Friendship was held from 2nd to 4th August 2019, bringing together over 70 participants from Northern Macedonia, Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegovina. The title “It’s a Women’s Rebellion” encompassed the topics we addressed – we reminded of and talked about the history of women’s organizing, women’s resistance and the struggle for the right to decent work, for the preservation of a healthy environment, the right to water, women’s entrepreneurship, women’s creativity…

During the three days, numerous panels, lectures, plays, performances, exhibitions and workshops were organized …

Kraći presek prvog dana Festivala – Prvi panel
Feministički festivali, prostori kreativne pobune za ženska prava
A brief overview of the first day of the Festival – The first panel
Feminist festivals, spaces for creative rebellion for women’s rights

Učestvovale su Kristina Lelovac, Dženeta Agović, Ervina Dabižinović, a razgovor je moderirala Sara Saljić.

Kristina Lelovac je profesionalna glumica i docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Skoplju, gde takođe  pohađa doktorske studije iz teatrologije. Njena polja interesovanja su stručna obuka glumaca i promišljanje pozorišnih praksi u kontekstu (savremene) političke stvarnosti.

Ona predstavlja organizaciju Tiiit! Inc, Skopje, koja deluje na polju ženskih prava i nezavisne kulturne scene u Makedoniji. Kristina je govorila o festivalu koji je njena grupa Tiiit! Inc. pokrenula 2013. godine – PRVO PA ŽENSKO (prvorođena devojka). To je Festival koji promoviše feminizam, podržava rodnu ravnopravnost i doprinosi suštinskom prepoznavanju ženskog intelektualnog i kreativnog stvaralaštva.

With the participation of Kristina Lelovac, Dženeta Agović, Ervina Dabižinović and Sara Saljić as moderator of the discussion.

Kristina Lelovac is a professional actress and assistant professor at the Faculty of Dramatic Arts in Skopje, where she also pursues doctoral studies in theater studies. Her fields of interest are vocational training of actors and reflection on theater practices in the context of (contemporary) political reality.

She represents Tiiit! Inc., Skopje, which operates in the field of women’s rights and the independent cultural scene in Macedonia. Kristina spoke about the festival that her group Tiiit! Inc. launched in 2013 – FIRST BORN GIRL. It is a Festival that promotes feminism, supports gender equality and contributes to the essential recognition of women’s intellectual and creative creativity.

Dženeta Agović, feministkinja i mirovna aktivistkinja, govorila je o Festivalu ženskog prijateljstva, koji je Impuls pokrenuo 2013. godine, sa ciljem da to bude mesto povezivanja i osnaživanja feministkinja iz regiona. Mnogo je sjajnih žena i inicijativa u čitavom regionu o kojima se malo zna, pošto su žene rasute i njihov rad i doprinos često nevidljiv. Zajedno sa drugaricama iz srodnih organizacija i feminističkim prijateljicama sve te inicijative se povezuju kroz festival. Festival je mesto susreta I radovanja žena različitih iskustava i identiteta kroz koje se žene osnažuju. 

Dženeta je govorila o autentičnosti Festivala kao mestu slobode, osnaživanja, učenja, razmene iskustava,slavljenja feminizma i feministkinja. Kao posebnu vrednost je istakla da žene iz malih sredina imaju mogućnost da se čuju, promovišu svoje aktivnosti i stvaralaštvo, da se povezuju sa drugim bliskim organizacijama, uspostave saradnju i motivišu na dalji rad. Žene koje dolaze povezuje feminističko sestrinstvo, vrednosni sistem mira, solidarnosti, nenasilja I poštovanja ljudskih prava.

Dzeneta Agovic, a feminist and peace activist, spoke about the Festival of Women’s Friendship, launched by Impulse in 2013, with the aim of being a place connecting and empowering feminists from the region. There are many great women and initiatives throughout the region that little is known about, as women are scattered and their work and contributions are often invisible. Together with female friends from related organizations and feminist friends, all these initiatives are connected through the festival. The festival is a place for women to meet and enjoy the different experiences and identities through which women empower themselves.

Dzeneta spoke of the authenticity of the Festival as a place of freedom, empowerment, learning, sharing experiences, celebrating feminism and feminists. She emphasized that women from small communities have the opportunity to be heard, to promote their activities and creativity, to connect with other sister organizations, to establish cooperation and motivate for further work. The participants are bound together by feminist sorority, a value system of peace, solidarity, nonviolence and respect of human rights.

Ervina Dabižinović je aktivistkinja i feministkinja iz organizacije civilnog društva ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje – Kotor.

Doktorirala je na doktorskom programu – rodne studije Asocijacija Centara za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja ACIMSI Univerzitet Novi Sad, na temi – Diskursi o ženama Boke Kotorske 1815-2015: rodni identiteti. Govorila je o važnosti postojanja festivala uopšte i potrebi za ženskim prostorima kao što su festivali. Anima organizuje osmomartovsku konferenciju od 2009. godine do danas, pa je Ervina govorila da se tu okupljaju feministkinje iz Crne Gore, razgovaraju o aktuelnim temama, uče, druže se i podstiču na akciju. 

Nakon izlaganja učesnica, otvorena je diskusija o potrebi za povezivanjem, jačanjem solidarnosti kao strategijom otpora patrijarhatu i podelama. Govorilo se o značaju kontinuiteta festivala i ženskih susreta, naročito za ženske organizacije koje rade u malim, udaljenim mestima, čiji se glas teško čuje. 

Ervina Dabižinović is an activist and feminist from the civic organization of the ANIMA – Center for Women’s and Peace Education – Kotor.

She holds a PhD in Gender Studies from the Centers Association interdisciplinary and multidisciplinary research ACIMSI University of Novi Sad, on the topic – Discourses on Women of Boka Kotorska 1815-2015: Gender Identities. She spoke about the importance of having festivals in general and the need for women’s spaces such as festivals. Anima has been organizing a March 8 conference since 2009 to date, so Ervina talked about feminists from Montenegro gathering there, discussing current topics, learning, socializing and encouraging action.

After the participants’ presentations, a discussion was opened about the need for connection, strengthening solidarity as a strategy for resisting patriarchy and divisions. The importance of continuity of festivals and women’s meetings was discussed, especially for women organizations working in small, remote places whose voice is hard to hear.

Predstavljanje knjige Prilog kritici patrijarhalnog uma /
Razgovor: Feminizam i filozofska tradicija 
Book presentation: Contribution to the critique of the patriarchal mind /
Talk: Feminism and the philosophical tradition

Ana Marković, prevoditeljka i hispanistkinja, predstavila je svoj prevod knjige “Prilog kritici patrijarhalnog uma” španske feminističke filozofkinje Selije Amoros. Knjiga se bavi kritikom moderne filozofije i patrijarhalnog logosa na kome se temelji, na primerima dela Rusoa, Kjerkegora, Kanta, Hegela…

Filozofski diskurs se često služi kategorijalnim dihotomijama priroda-kultura, unutrašnje-spoljašnje, biće za sebe – biće po sebi, kako bi pozicionirao ženu izvan kulture i kako bi, u krajnjoj liniji, opravdao podelu rada prema polu. Nakon što su predstavljeni citati iz dela pomenutih filozofa kao ilustracija filozofske mizoginije pod plaštom racionalne misli, razvila se diskusija s učesnicama Festivala o filozofskoj tradiciji, savremenom obrazovanju i odsustvu kritičke i feminističke perspektive u obrazovnim programima.

Ana Markovic, a translator and expert in Hispanics, presented her translation of the book Contribution to the Critique of the Patriarchal Mind by Spanish feminist philosopher Selia Amoros. The book deals with the critique of modern philosophy and the patriarchal logos on which it is based, on the examples of works by Rousseau, Kierkegaard, Kant, Hegel …

Philosophical discourse often uses the categorical dichotomies of nature-culture, internal-external, being-for-being, in order to position a woman outside of culture and, ultimately, to justify the division of labor by gender. After the quotations from the works of the mentioned philosophers were presented as an illustration of philosophical misogyny under the cloak of rational thought, a discussion developed with the participants of the Festival on the philosophical tradition, contemporary education and the absence of a critical and feminist perspective in educational programs.

Veče sa Biljanom Kosmoginom
Performans: Ženske priče – Kosmogina 
Evening with Biljana Kosmogina
Performance: Women’s Stories – Kosmogina

Biljana Kosmogina je multimedijalna umetnica i aktivistkinja iz Beograda koja se bavi književnošću, performansom, fotografijom i novinarstvom. Performanse izvodi samostalno ili grupno na feminističkim, književnim i queer festivalima. Na Festivalu, u svom teorijsko-poetskom performansu – autorka kombinuje poeziju i delove svog eseja „Kako se živi feminizam: Ženske prakse na području Balkana“, objavljenog u feminističkom zborniku “Feministička teorija je za sve”, u izdanju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Fakulteta političkih nauka u Beogradu, 2018. godine.

Kosmogina svoj performans zasniva na borbi protiv patrijarhata i falocentrične kulture, time što ženski polni organ personalizuje, individualizuje i politizuje. Ona glorifikuje i postavlja na društveno-politički pijedestal Pičku tako što je kandiduje u predizbornoj kampanji na predsedničkim izborima. Autorka veruje da će država sa Pičkom na čelu imati bolju budućnost i bolji međunarodni tretman. Kosmogina se takođe oslanja na performanse umetnica koje su je inspirisale, što je multimedijalno podržano, a u finalu izvodi svoju poemu: Pička feministička.

Kosmoginin rad je zasnovan na borbi za ženska i manjinska prava, propitivanju rodnih i seksualnih identiteta, te nemilosrdnoj kritici političkog sistema i patrijarhalnih odnosa u društvu. Piše za književne časopise i web-portale širom regiona, dobitnica je tri književne nagrade…

Biljana Kosmogina is a multimedia artist and activist from Belgrade whose interests are literature, performance, photography and journalism. She does performances alone or in groups at feminist, literary and queer festivals. At the Festival, in her theoretical and poetic performance, the author combines poetry and parts of her essay “How to Live Feminism: Women’s Practices in the Balkans”, published in the feminist collection “Feminist Theory is for All,” published by the Institute for Philosophy and Social Theory and the Faculty of Political Science in Belgrade, 2018.

Kosmogina bases her performance on combating patriarchy and phallocentric culture by personalizing, individualizing and politicizing the female genitalia. She glorifies and places the Cunt on the socio-political pedestal by running for presidency in the presidential elections. The author believes that the country with the Cunt at the forefront will have a better future and better international treatment. Kosmogina also draws on the performance of the artists who inspired her, which is multimedia supported, and in the finale performs her poem: Feminist Pussy.

Kosmogina’s work is based on the struggle for women’s and minority rights, the questioning of gender and sexual identities, and the ruthless criticism of the political system and patriarchal relations in society. She writes for literary magazines and web portals around the region, and is the recipient of three literary awards…

– “Srećna sam što sam dobila priliku da budem deo ovog fenomenalnog ženskog dogadjaja. Toliko divnih žena na jednom mestu, zadivljena sam”

Minja Nikolić, Stara Planina

– “I am fortunate to have been given the opportunity to be a part of this phenomenal women’s event. So many wonderful women in one place, I’m amazed.”

Minja Nikolic, Stara Planina

– Na Festival ženskog prijateljstva se dolazi po zagrljaje, energiju, ljubav, nova znanja i informacije, razmenu iskustava. Dolazim da se resetujem…”

Goca, Pirot

– “The Festival of Women’s Friendship comes with hugs, energy, love, new knowledge and information, exchange of experiences. Coming here to reset myself…”

Goca, Pirot

– Godišnji odmor isplaniram prema Festivalu ženskog prijateljstva, dakle, to je nešto to se ne propušta”

Ceca, Vlasotince

– “I plan my vacation depending on the Festival of Women’s Friendship, so that’s it something that is not to be missed.”

Ceca, Vlasotince

– Festival ženskog prijateljstva je za mene velika radost, retke su prilike da vidim toliko sjajnih žena na jednom mestu

 Anelija

– “The Festival of Women’s Friendship is a great joy for me, there are rare occasions to see so many great women in one place.”

Anelija


Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje

Zero tolerance and gender based violence

Tokom 2017. i 2018. godine, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, realizovale smo projekat “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”. Projekat AŽC-a je realizovan u Gimnaziji i Tehničkoj školi u Tutinu i obuhvatio je preko 200 srednjoškolki i srednjoškolaca.

In the course of 2017 and 2018, in cooperation with the Autonomous Women Centre from Belgrade, we realized the project “Zero tolerance and gender based violence”. The  AWC project was realized in the Grammar School and in the Technical School in Tutin, involving over 200 secondary school students of both sexes.

Mnoga istraživanja i iskustva drugih zemalja ukazuju na značaj prevencije kod mladih, jer daje velike rezultate. Naš dugoročni cilj je da se mladi, naročito devojke, osete bezbednije kad je u pitanju seksualno i rodno zasnovano nasilje.

Extensive research and experience in other countries point to the importance of  prevention among young people, because the results are remarkable. It is our long-term objective to make young people, especially girls, feel safer regarding the  phenomenon of gender based violence.

Organizovale smo  trodnevne vršnjačke radionice za učenike 1, 2 i 3. godine srednje škole. Glavni fokus je bilo podizanje nivoa znanja i informisanosti srednjoškolki i srednjoškolaca, izgradnja i promena njihovih stavova o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju. Takodje, cilj je bio i da motivišemo mlade na aktivizam u svojoj okolini, na istu temu.

We organized three-day peer workshops for 1st, 2nd and 3rd year secondary school students. The main focus was raising the level of knowledge and available  information of secondary school students, developing and altering their attitudes on gender based violence. Moreover, our objective was also to motivate young people for activism in their social environment concerning the same issue.

AKTIVNOSTI SA MLADIMA I ZA MLADE
ACTIVITIES WITH YOUTH AND FOR YOUTH

Mladi su kroz vršnjačku edukaciju dobili znanja o razlikama između pola i roda, diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju, kao i znanja za planiranje preventivnih aktivnosti u okviru škole ili lokalne zajednice. Nakon završenih edukacija, učenici su realizovali akcije prevencije rodno zasnovanog nasilja u okviru svoje škole ili zajednice, a koje su planirali na vršnjačkim radionicama. Takodje, bili su u kontaktu sa našom organizacijom, kako bi što bolje razvili ideje i materijale za aktivnosti prevencije.   

Through peer education, young people acquired knowledge on the difference between sex and gender, discrimination and gender based violence, as well as skills relative to the planning of preventive activities within the school or the local community. Having completed the educational activities, the students conducted actions aimed at preventing gender based violence within their schools or local communities, which they had planned during the peer workshops. Also, they kept in touch with our organization, so as to further develop their ideas and material for prevention activities.

 

Na radionicama je bilo dosta zanimljivih pitanja, dilema, mogućnosti za razbijanje stereotipa i predrasuda.

During the workshops, many interesting questions, dilemmas, and ideas for dispersing  stereotypes and prejudices were brought forth.

– “Partnerski odnos nas mladih uvek počinje kao ljubavni odnos. Devojka se zaljubi i zavoli partnera.  Muškarac zavoli devojku, ali voli je na posesivan način, voli i kontroliše pod izgovorom da je to iz ljubavi, tako da njeno ponašanje zavisi od njegovih želja i očekivanja. A ako ona na njih ne odgovori na način na koji je on zamislio, to njemu ‘daje za pravo’ da se iskaže ljutnju, tj. emotivno ili fizičko nasilje. Do danas sam ovo nazivala – velika ljubav”, učenica iz Tutina nakon završene obuke.

– “A partner relationship among us, young people, always begins as a love relationship. A girl falls in love and grows fond of her partner. The man also falls for the girl, but he loves her in a possessive way, he loves and controls her at the same time, under the pretext that he does it out of love, so that her behaviour depends on his wishes and expectations. And if she does not respond in the way he imagined, it ‘gives him the right’ to express his anger, i.e. emotional and physical violence. Up to this moment, I have referred to this as – great love”, a student from Tutin upon completion of the training.

AKTIVNOSTI ZA NASTAVNI KADAR
ACTIVITIES FOR THE TEACHING STAFF

Imale smo i mogućnost da unapredimo odgovor u prevenciji i zaštiti od nasilja u srednjim školama kroz izgradnju kapaciteta nastavnog i stručnog osoblja. Za psihologe, profesore i profesorke Tehničke škole i Gimnazije u Tutinu bila je organizovana obuka, a predavačice su bile ekspertkinje iz Autonomnog ženskog centra. Neke od tema su bile prepoznavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje, unapređenje edukativne prakse, školskih programa i sadržaja, kao i zagovaranje za uvođenje politika protiv seksualnog uznemiravanja.

We also had the possibility to improve the response in prevention and protection against violence in secondary schools by building up the capacity of the teaching and professional staff. Training was organised for the psychologists and teachers of the Technical School and Grammar School in Tutin, conducted by the lecturers of the  Autonomous Women Centre. Some of the topics were recognizing and reacting to gender based violence, upgrading educational practices, syllabi and their contents, as well as advocating for the introduction of policies aimed at combating sexual violence.

MOGU DA NEĆU – LJUBAV NIJE NASILJE
I CAN SAY NO – LOVE IS NOT VIOLENCE

Tokom celog trajanja projekta realizuje se kampanja povećanja nivoa svesti namenjena mladima pod sloganom “Mogu da neću! – Ljubav nije nasilje”. 

Kampanja ima za cilj da poveća svest mladih, prvenstveno devojaka, o neprihvatljivosti nasilnog ponašanja, da ih osnaži da se suprotstave nasilju i da ne pristaju na nasilje u partnerskim vezama. Kampanja takođe nastoji da uključi mlade koji učestvuju u vršnjačkim edukacijama i poveže ih sa nevladinim sektorom, kao da i jača njihovu vezu sa školskim osobljem u okviru osmišljavanja, organizovanja i realizaciji zajedničkih aktivnosti sa ciljem informisanja mladih i šire zajednice o pojavi rodno zasnovanog nasilja i vidovima zaštite.

Throughout the duration of the project, the awareness raising campaign targeting young people is being conducted, under the slogan “I can say no! – Love is not violence”.

The aim of the campaign is to raise the awareness of young people, especially girls, about the unacceptability  of violent behaviour, to empower them to oppose violence and refuse to tolerate violence in intimate partner relationships. Furthermore, the campaign has been trying to include the young people who participate in peer educational activities and connect them with the NGO sector, and also to reinforce their relations with the school staff in conceiving, organising and implementing joint activities aimed at informing young people and the broader community about the phenomenon of gender based violence and the forms of protection against it.

U okviru projekta realizovane su brojne radionice, predavanja, sastanci, javne akcije…

Neke od njih su:

Numerous workshops, lectures, meetings, public actions, etc. have been realized as part of the project.

Some of them are:

– Crtanje grafita na zidu pomoćne zgrade u dvorištu Gimnazije i Tehničke škole, u dvorištu osnovne škole, na gradskom Trgu…

Drawing graffiti on the walls of auxiliary buildings in the school yards of the Grammar School and the Technical School, the Primary School, on the City Square …

– Javna akcija u okviru Festivala ženskog prijateljstva (devojke su učestvovale u izradi transparenata i akciji stajanja na gradskom Trgu)

Public action during the Festival of Women Friendship (the girls participated in preparing the banners and in the vigil held in the City Square)

– Distribucija informativno-edukativnog materijala u školama i lepljenje postera u školama, javnim ustanovama, na ulici…

Handing out informative and educational material in the schools and putting up posters in schools, public institutions, in the streets, etc.

-“Zaštićena od seksualnog nasilja” – naziv je javne akcije u kojoj je učestvovalo preko 60 srednjoškolki i 10 srednjoškolaca. Akcija je održana na gradskom trgu  i u školskom dvorištu. Akciju je propratila TV Sandžačka mreža, i Prva TV.

“Protected from sexual violence” – the name of the public action involving over  60 secondary school female students and 10 male students. The action was held in the City Square and in the school yard. It was covered by the Sandžak Network TV and Prva TV.

– Obeležavanje Medjunarodnog dana braniteljki – 29. novembra 2018. U ovoj akciji je učestvovalo 13 devojaka koje su na gradskom Trgu razvile transparent: TRADICIJA<RELIGIJA<OBIČAJI nisu opravdanje za nasilje prema ženama, a potom ga okačile na zid centralne zgrade na Trgu.

Akcija je snimana dronom i poslužiće za film o feminističkom aktivizmu u Tutinu.

Commemorating the International Day of Human Rights Defenders – on 29th November 2018. This action was joined by 13 girls, who were holding a banner in the City Square reading: TRADITION< RELIGION < CUSTOMS are no justification for violence against women, which they put up on the wall of the main building in the Square afterwards.

The action was recorded by a drone and this material will be incorporated in the film on feminist activism in Tutin.


CARE International – snažna podrška za izbeglice/migrante

CARE International –  a powerful support to the refugees/migrants

Od samog otvaranja Centra za azil u Tutinu, od početka 2014. godine, IMPULS pruža solidarnu podršku migrantima. To je bila feministička pomoć ljudima u nevolji. Prikupljali smo odeću i obuću, a prostor u našoj organizaciji su mogli slobodno da koriste. Tu su mogli da se istuširaju, pripreme hranu koju vole, slave rođendane, da se čuju sa svojima…

When the Asylum Center was first opened in Tutin, at the beginning of 2014, IMPULS started providing relief in solidarity to the migrants. That was feminist support to people in distress. We collected clothes and footwear, and gave them free access to our organization’s space. This is where they could take a shower, prepare the food they like, celebrate birthdays, call their family members, etc.

Podrška koju smo od maja 2016. godine dobili od CARE International-a je pomogla da strukturiramo naš rad, a to je da na organizovan način pratimo potrebe i obezbedimo potrebne artikle. Prvenstveno su to higijenska sredstva, obuća, odeća i, naravno, hrana.

The support we received from CARE International as of May 2016 has helped us structure our work, i.e. monitor the needs and provide the necessary supplies in an organized way. These are primarily sanitary products, footwear, clothing and, of course, food.

Pomažemo izbeglicama smeštenim u Centru za azil u Tutinu i Sjenici.  U Sjenici postoje dva centra: jedan za muškarce/samce, drugi – za porodice. Porodice se dugo zadržavaju, uglavnom preko godinu dana.

We support the refugees accommodated in the Asylum Centers in Tutin and Sjenica.  In Sjenica, there are two separate centers: one for the men/single persons, and another for families. The families tend to stay in the Centers longer, usually more than a year.

Od maja 2016. do sredine aprila 2018.godine, uz podršku CARE-a, svakodnevno smo odnosili prehrambene artikle – mleko, voće, voćne kašice za bebe, keks, vodu. Obezbeđivali smo i veš, odeću, obuću, posteljinu, peškire, jastuke, sredstva za higijenu, kao i grejna tela – tamo gde je postojala potreba. Centre smo posećivali 4 do 5 puta nedeljno. 

From May 2016 to mid-April 2018, with the support of CARE, we provided these Centers with daily supplies of foodstuffs – milk, fruit, baby food (fruit purées), biscuits and water. We also provided underwear, bedding, clothing, footwear, towels, pillows, sanitary products and heaters – where needed. We visited the Centers 4 to 5 times a week.

Dodela pomoći se vršila na osnovu spiska. U Sjenici obično za vreme ručka, kada su svi prisutni, a u Tutinu ujutru. U distribuciji, uz pomoć zaposlenih u Centrima su učestvovali volonteri Impuls-a, koordinatorka i asistentkinja. Smatramo da Centri poseduju veliki potencijal, koji, uz dobru organizaciju, može da bude vrlo koristan – ne samo migrantima već i čitavoj zajednici. 

Relief was being distributed according to a list. In Sjenica, it was usually at lunchtime, when everybody was present, and in Tutin in the morning. In the process of distribution, helping the Centers’ staff were also Impuls volunteers, coordinator and her assistant. We believe that the Centers have a great  potential, which, coupled with good organization, could be of great benefit – not only to the migrants, but also to the entire society.

Puno vremena smo provodili u razgovoru sa migrantima, što nam je između ostalog  pomoglo da na adekvatan način odgovorimo na njihove potrebe. Takođe, nakon svakog završenog projekta, sprovodili smo evaluaciju kroz upitnik, kako bi pružali kvalitetniju podršku.

We spent a lot of time talking with the migrants, which also helped us cater for their needs in an adequate way. Also, after each completed project, we conducted an evaluation in the form of questionnaire, so as to maximally improve the quality of our support.

Puno radimo sa ženama i od njih smo naučile da pravimo orijentalni nakit, da plešemo, da spremamo njihovu tradicionalnu hranu. Kroz razgovore se pokazalo da postoji potreba za otvaranjem jednog mesta, Centra za žene ili Kreativnog centra. Tu bi mnoge osobe mogle slobodno da izraze svoju kreativnost.

We work a lot with women, and they taught us how to make oriental jewelry, their dances and to prepare their traditional food. It transpired through our exchanges that there is a need for a new place, a Center for Women or a Creative Center. A place where they could freely express their creativity.

Svi mi u IMPULS-u smo jako zahvalni za poverenje koje nam ukazuje CARE. To je ogromna podrška za naš rad, rad na terenu, rad sa drugima. Zahvalni smo i što je mogućnost da bliže upoznamo život migranata svakako obogatila i naša lična iskustva.

All of us in IMPULS are deeply grateful for the trust CARE has put in us. It is enormous support to our work, our field activities and cooperation with others. We are grateful for having been given the opportunity to get to know the life of the migrants better, which has by all means enriched our personal experience.


Veliko priznanje za Dženetu Agović i Impuls

Remarkable award for Dženeta Agović and Impuls

Na kraju godine – prelepe vesti! Misija OEBS-a u Srbiji dodelila je godišnju   nagradu ,,Ličnost godine” građankama i građanima Srbije koji su doprineli promociji vrednosti za koje se zalaže OEBS. Među 5 nagrađenih je i Dženeta Agović, direktorka “Impuls”-a.

At the end of the year – beautiful news! The OSCE Mission in Serbia awarded the annual Personality of the Year Award to the citizens of Serbia who contributed to the promotion of values ​​that the OSCE stands for. Dženeta Agović, director of “Impuls” was among the five winners.

Dženeta Agović, direktorka organizacije ,,Impuls“ iz Tutina, nagrađena je za zalaganje u rešavanju kompleksnih izazova u oblasti ljudske bezbednosti na lokalnom nivou, negujući  inkluzivan pristup u radu, uz razvijanje dobrih praksi koje druge organizacije mogu da koriste ubuduće.  U 2017. godini, Agović je sarađivala sa Misijom OEBS-a u oblasti prevencije nasilja u porodici u jugozapadnoj Srbiji, podizanja svesti o značaju učešća građana u dijalogu o bezbednosti mladih i integraciji migrantkinja u lokalne zajednice.

Misija OEBS-a u Srbiji

Dženeta Agović, director of the organization “Impuls” from Tutin, was awarded for her efforts in solving complex human security challenges at the local level, fostering an inclusive approach to work, while developing good practices that other organizations can use in the future. In 2017, Agović co-operated with the OSCE Mission in the field of preventing domestic violence in southwestern Serbia, raising awareness about the importance of citizen participation in the dialogue on youth safety and integration of migrant women in local communities.

OSCE Mission in Serbia

“Jako mi je drago što je naša organizacija, Impuls, prvu nagradu za ovih 17 godina rada, dobila upravo od OEBS-a, institucije koja ima veliki značaj i veliku ulogu u podršci nevladinom sektoru. Za mene je to velika čast. Nagrada je veoma važna i vrlo dragocena. Ona pokazuje da to što radimo ima efekte, da ostavlja neki trag i da je potrebno ovom društvu. Takođe, ovo prestižno  priznanje će biti i dobar putokaz za naš budući rad!” – Dženeta Agović

“I am very pleased that our organization, ‘Impuls’, has been conferred the first prize for these 17 years of work by OSCE, an institution that has great importance and plays a major role in supporting the non-governmental sector. This is an immense honor for me. The prize is exceptionally important and precious. It shows that what we do produces effects, leaves some trace and is necessary for this society. Also, this prestigious recognition will be a good harbinger for our future work! “- Dženeta Agović

“Ličnost godine” su i Brankica Janković – poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Tamara Mirović – zamenica Republičkog javnog tužioca, Nedim Sejdinović – predsednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine i Miloš Stojković – advokat u oblasti medijskog prava. Priznanja su dodeljena 12. decembra 2017. na svečanosti u hotelu Hajat.

Čestitamo nagrađenima!

The “Personality of the Year” award has also been conferred to Brankica Janković – Commissioner for the Protection of Equality, Tamara Mirović – Deputy Public Prosecutor, Nedim Sejdinović – President of the Independent Association of Journalists of Vojvodina and Miloš Stojković – lawyer in the field of media law. Awards were granted on December 12, 2017 at a ceremony at the Hajat Hotel.

Congratulations to the award winners!


“Ja sam Ti”… Utisci sa ovogodišnjeg

Festivala ženskog prijateljstva

“I am You”… Impressions from this year’s

Festival of Women’s Friendship

Početkom avgusta 2017. godine smo održale i IV Festival ženskog prijateljstva u Tutinu. Festival je nosio poruku “Ja sam Ti” i bio je posvećen ženama u izbeglištvu. Ugostile smo oko 50 feministkinja iz BIH, Crne Gore, Kosova i Srbije. Kroz trodnevno druženje, razgovore i razmenu iskustava, utisci učesnica su da je Festival bio uspešan, sjajan, autentičan…

Program je bio raznovrstan, a najveću pažnju je izazvala predstava “U potrazi za življivim životom”. Pripremile su je aktivistkinje Impulsa, kao izraz solidarnosti sa ženama iz izbegličkih kampova, a bazirana je na istinitim pričama izbeglica, smeštenih u kampovima u Tutinu i Sjenici. Želele smo da, putem predstave, problem žena u izbeglištvu učinimo vidljivijim. Da stavimo akcenat na univerzalnost ženske patnje. Da budemo njihov glas koji će mnogi čuti i da više ne budu broj – već ono što jesu – ljudska bića sa imenom i prezimenom, istorijom, kulturom, sudbinom…

In the beginning of August 2017, the Fourth Festival of Women’s Friendship was held in Tutin. The message of the Festival was “I am You” and it was dedicated to women refugees. We invited around 50 feminists from BH, Montenegro, Kosovo and Serbia. After three days of socializing, discussions and exchange of experiences, the overall impression of the participants was that the Festival had been successful, brilliant, authentic…

The program was varied, and the performance “In pursuit of a more vibrant life”. It was conceived and realized by Impuls activists, as an expression of  solidarity with the women from refugee camps and based on true stories of women living in the refugee camps of Tutin and Sjenica. Our intention was to make visible the problem of women in exile. To place emphasis on the universality of women suffering. To be their voice that many will hear, and not merely a number – which they already are – but human beings with a name and surname, history, culture and destiny…

…“Krijumčari su nas dovezli do planine obrasle šumom iza koje se nalazi granica sa Turskom. Nas 15 je bilo u jednoj grupi. U mraku i tišini smo koračali kroz šumu. Da bismo se brže kretali, ostavili smo torbe sa ličnim stvarima. Ja sam nosila Mardžan, tada je imala tek pet meseci.. Teško smo se kretali, umorni, iscrpljeni, “blizu smo, samo još malo, samo još malo izdržite” – govorili smo deci. Blizu smo prelaza u Tursku. Snaga me je izdavala… Jedan mladić, koji je bio sa nama u grupi, uzeo je Mardžan u naručje. Dala sam mu je kako bih skupila malo snage da nastavim dalje… Išao je ispred nas. Mardžan je spavala. Glavica joj je visila preko njegovog ramena. Zapucalo je… Mladić je potrčao u šumu… Hej stani! Čekaj nas! Hej… ali Mardžan, Mardžan je kod tebe!.. Odneo je Mardžan… Majko moja, majko, kako mi se zove majka, zaboravila sam ne mogu da se setim, telefon, daj mi telefon, koga da zovem, ne znam broj … Mardžan! Mardžan! Bože, kad će zora. … Kako ću je naći… Ubiće ih, oteli su mu je, da li je nekom prodata… Ne mogu da hodam, neću da idem bez nje… Mardžan! Mardžan…” – Avganistanka

…“The smugglers drove us to a wooded mountain behind which stretches the Turkish border. There were 15 of us in a group. We paced through the woods silently in the darkness. We left behind our bags with personal belongings, so we could move faster. I was carrying Marjan, who was just five months old… We struggled on, tired and exhausted, and kept telling the children “we are getting closer, we’re almost there, hold on just a bit more”. We were approaching the Turkish border. My strength was draining out… A young man, who was in our group, took Marjan in his arms and carried her. I’d given her to him so I could gather some strength to continue… he was pacing in front of us. Marjan was sleeping. Her little head was leaning over his shoulder. Suddenly, we heard shots… The young man ran through the woods… Hey, stop! Wait for us! Hey… but Marjan, Marjan is with you!.. He’d taken away Marjan… Mother, oh mother, what’s my mother’s name, I forgot, I cannot remember her name, the phone, give me the phone, who shall I call, I don’t know the number … Marjan! Marjan! My goodness, how much longer till daybreak … How shall I find her… They are going to kill her, they took her away from him, has she been sold to someone… I cannot walk, I don’t want to go without her… Marjan! Marjan…” – An Afghan woman

“Predstava jasno govori da je svaki život na tom izbegličkom putu priča za sebe i da se tako treba razumeti. Mi ovde vidimo žene, njihove živote… one nisu brojke – već majke, sestre, drugarice, supruge”…
Medina Mujić, aktivistkinja i feministkinja

Zapaženo je bilo i predavanje Adriane Zaharijević, koje je održano odmah nakon predstave, sa temom “Mi izbeglice – život koji se ne može živeti”.

Prvi deo obrađuje motiv koji je uvela Hana Arent 1943. godine kratkim tekstom naslovljenim „Mi izbeglice“. Šta znači to „mi izbeglice“, ko su ti „mi“, i možemo li i mi jednom i nekad biti izbeglice? Figura izbeglice se čita i promišlja kroz nekoliko varijacija na frazu koju je uvela Arent, s posebnim osvrtom na ideju ljudskih prava, građanstva, straha, teritorije i pripadanja. Figura izbeglice nam takođe omogućava da uvedemo razliku između prava na život i prava na život koji se može živeti. Druga celina u tom smislu testira tezu prema kojoj je za življiv život neophodno da budu ispunjena tri uslova: jednakost, odsustvo siromaštva i odsustvo rata; tri uslova koja su u slučaju izbeglica duboko upitna.

“The performance clearly shows that every life on that refugee route is a separate story, which should be understood that way. Here, we see those women, their lives… the aren’t just figures – but mothers, sisters, friends, wives”…
Medina Mujić, activists and feminist

The lecture given by Adriana Zaharijević just after the performance was outstanding. It was entitled “We refugees – a life that can’t be lived”.

The first part deals with the motive introduced by Hannah Arendt in 1943, with a short title “We Refugees”. What does “we refugees” mean and can we also become refugees at some point? The image of refugee was read and contemplated through several variations of the phrase introduced by Hannah Arendt, with special emphasis on the idea of human rights, civilians, fear, territory and belonging. The image of refugee also helps us to tell apart the right to life and the right to a life that can be lived. The second part develops the idea according to which there are three preconditions to such a life: equality, and absence of poverty and war; all three preconditions are highly dubious in the case of refugees.

Sadržaj IV Festivala su činili i filmovi, diskusije, radionice, javne akcije, a utisci učesnica su da je Festival okrenut feminističkim prijateljicama, da je osnažujući, upravo onakav kakav želimo da bude, isceljujući, prijateljski!

– «Dođemo da se oporavimo, dobijemo snagu, povratimo energiju»,

– «Topla dobrodošlica, briga naših prijateljica iz Impulsa je nešto što daje poseban pečat ovom Festivalu. Osećamo se voljeno, ispunjeno, među prijateljicama»…

Solidarna podrška, kao i prethodnih godina, bile su sestre: Adriana Zaharijević, Medina Mujić, Vedrana Frasto, Jelena Višnjić, Gordana Simonović – Veljković, Zana Hoxha Krasniqi, Vesna Bujošević, Biljana Kosmogina, Sandra Mandić, Ljerka Mezga Ćurčin, Biljana Branković…

Volonterke i volonteri Festivala ženskog prijateljstva:Emina Demirović, Violeta Đikanović, Mubina Ahmetović, Fatma Gološ, Haris Šaljić, Ajsela Demirović Ahmet Bato Henjas, Vasvija Grahovac, Haris Hamzagić, Agnesa Azemović, Bisera Ademović…

Pogledajte prilog Sandžačke TV mreže o IV Festivalu ženskog prijateljstva:

The program of the Fourth Festival contained films, discussions, workshops, and public actions, and the participants’ impressions were that the Festival was centered on our feminist friends, that it was empowering, just as we wanted it to be, healing and friendly!

– “We come here to recover, and regain strength and energy”,

– “A warm welcome and care by our friends from Impuls is something is the landmark of this Festival. We feel loved, fulfilled, in a friendly environment”…

Support in solidarity, just like the previous years, came from our sisters: Adriana Zaharijević, Medina Mujić, Vedrana Frasto, Jelena Višnjić, Gordana Simonović – Veljković, Zana Hoxha Krasniqi, Vesna Bujošević, Biljana Kosmogina, Sandra Mandić, Ljerka Mezga Ćurčin, Biljana Branković…

Volunteers at the Festival of Women Solidarity: Emina Demirović, Violeta Đikanović, Mubina Ahmetović, Fatma Gološ, Haris Šaljić, Ajsela Demirović Ahmet Bato Henjas, Vasvija Grahovac, Haris Hamzagić, Agnesa Azemović, Bisera Ademović…

Watch the coverage of Sandžak TV Network on the Fourth Festival of Women Solidarity at :

IV Festival je podržala OEBS Misija u Srbiji u okviru projekta “Lokalne inicijative u Tutinu i Sjenici” u pružanju podrške ženama izbeglicama, a u okviru NAP za primenu UNSCR 1325.

Podelite sa nama utiske o Festivalu! Svaka reč će nam mnogo značiti!

The Fourth Festival was supported by OSCE Mission in Serbia within the project “Local initiatives in Tutin and Sjenica” helping women refugees, as part of NAP for implementation of UNSCR 1325.

Share your impressions of the Festival with us! Every word will mean a lot to us!


IV FESTIVAL ŽENSKOG PRIJATELJSTVA/

IV FESTIVAL OF WOMEN’S FRIENDSHIP

Sa ponosom najavljujemo da ćemo IV Festival ženskog prijateljstva organizovati u Tutinu od 4-6. avgusta 2017. godine.

Festival će okupiti pedeset sjajnih feministkinja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Kosova i Srbije. 

Festival posvećujemo ženama u izbeglištvu kao izraz naše solidarnosti i podrške!

Dobrodošle!!!

We announce with pride that the Fourth Festival of Women’s Friendship will be held in Tutin, August 4-6 , 2017. 

The Festival will gather together fifty brilliant feminists from Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Kosovo and Serbia. 

We dedicate this Festival to women refugees, as an expression of our solidarity and support!

Welcome!

 

POMOĆ IZBEGLICAMA /

SUPPORTING THE REFUGEES

Impuls od 2014. godine aktivno pruža podršku izbeglicama smeštenim u centrima za azil u Tutinu i Sjenici. U proteklom periodu u ovim centrima su boravile osobe iz Sirije, Iraka, Avganistana, Pakistana, Eritreje, Sudana, Nigerije, Alžira, Bangladeša, Kube…

Sada je u tim kampovima smešteno oko 500 ljudi.

Za nas podrška nije samo distribucija pomoći – već i rad na vraćanju dostojanstva izbeglicama,  kroz uspostavljanje odnosa poverenja, druženje, razmenu iskustava i edukaciju.

Since 2014, Impuls has actively supported the refugees in the asylum centres in Tutin and Sjenica. Since then, these centres have been inhabited by people from Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Erytrea, Sudan, Nigeria, Algeria, Bangladesh, Cuba…

Now, around 500 people live in these camps.

For us, support is not only distribution of aid but also bringing back the dignity that the refugees had, through establishing relationships based on trust, association, exchanging of experiences and education.

FESTIVAL ŽENSKOG PRIJATELJSTVA /

THE FESTIVAL OF FEMALE FRIENDSHIP

Festival ženskog prijateljstva smo pokrenule 2013. i od tada se organizuje u Tutinu u prvoj polovini avgusta svake godine (osim 2016.). Traje 3 dana i okuplja feministkinje iz regiona – Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova.  Imale smo potrebu da stvorimo prostor u kojem će feministkinje moći da posvete vreme jedne drugima i razmene iskustva proistekla iz dugogodišnje borbe protiv nasilja, diskriminacije, rasizma, homofobije, fašizma.

Festival ženskog prijateljstva je mesto ženskog povezivanja, mesto susreta prijateljica iz regiona, afirmisanja ženskog stvaralaštva, razmene ideja, solidarnosti i podrške.

The Festival of female friendship was started in 2013, and since then, it has been organised in Tutin in the first half of August every year (except 2016). It lasts 3 days and gathers feminists from the region – Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Kosovo. A need arose to create a place where feminists can dedicate time to each other and exchange experiences from the long struggle against violence, discrimination, racism, homophobia, and facism.

The Festival of female friendship is a place of female bonding, a place where friends from the region meet, where female creativity is recognised, where ideas are exchanged; a place of solidarity and support.

Festival je mesto gde slavimo sebe, feminizam i sestrinstvo!!!

Specifičnost Festivala je otvorenost – organizacije iz regiona imaju mogućnost da učestvuju u kreiranju programa. Kroz pozorišne predstave, filmske projekcije, radionice i panele – otvaraju se pitanja važna za ženski pokret, propituje se ženska solidarnost, afirmiše žensko stvaralaštvo, dekonstruiše  odnos malih, patrijarhalnih sredina prema ženskom delovanju na pitanjima suočavanja sa prošlošću.

The Festival is a place where we celebrate ourselves, feminism and sisterhood!

The peculiarity of the Festival is its openess – organisations from the region have the possibility to participate in the programme creation. Through stage plays, motion pictures, workshops and panels – various issues related to women’s movement are raised, female solidarity is discussed, female creativity is affirmed, and the relationship between small, patriarchal environments and female participation in facing the past is deconstructed.

Na Festivalu ženskog prijateljstva je uvek puno dobre energije! Radujemo se četvrtom po redu – dobrodošle i dobrodošli!

The Festival of female friendship is always full of energy! We look forward to the fourth one in a row – welcome!