Festival ženskog prijateljstva, Pobuna je ženska 2019 drugi dan

VI FESTIVAL ŽENSKOG PRIJATELJSTVA – II deo

SIXTH FESTIVAL OF WOMEN’S FRIENDSHIP – Part II

Dokumentarni performans, feministički tekstovi, paneli, radionice i protest na gradskom trgu, obeležilo je drugi i treći dan Festivala, manje-više, kako je bilo predviđeno programom. Međutim, paralelno sa Festivalom ženskog prijateljstva – odigravala se i neprijatna atmosfera, najblaže rečeno, a to su pretnje i ugrožavanja bezbednosti učesnica, koje su počele prvo na društvenim mrežama a zatim i u Tutinu, tokom našeg protesta. Detaljno saopštenje naše organizacije možete pročitati na linku ispod:

Impuls Tutin – saopštenje

Documentary performances, feminist texts, panels, workshops and protest in the Town Square marked the second and third days of the Festival, more or less as envisioned by the program. However, in parallel with the Festival of Women’s Friendship, there was also an unpleasant atmosphere, to say the least, such as threats and jeopardizing the safety of the participants, which first began on social networks and then in Tutin, during our protest. You can read a detailed announcement from our organization at the link below:

Statement by Impuls Tutin

VI Festival – jako puno sadržaja i tema koje pozivaju na kritičko razmišljanje

Zbog nepredviđenih okolnosti, nestanka struje tokom prve večeri Festivala, organizatorke su u dogovoru sa moderatorkama odlučile da se dva panela objedine i održe drugog dana. Jedan je posvećen otporu žena u istorijskoj perspektivi – „Pamtimo hrabri otpor žena“, a drugi je o savremenim manifestacijama i oblicima pobune i otpora –  „Pobuna je ženska“. Tako su se okupljeni na panelu našli Miloš Urošević (ŽUC, Beograd), Ervina Dabižinović (Anima, Kotor), Sabina Talović (Bona Fide, Pljevlja), Kristina Lelovac (Tiiit!Inc. Skoplje, Medina Mujić (Fondacija Cure,Sarajeva), Snežana Jakovljević (Peščanik, Kruševac) i Rada Nešić (Ternipe, Pirot). Panel je moderirala Ildiko Erdei.

Sixth Festival – a lot of content and topics that invite critical thinking

Due to unforeseen circumstances, power failure during the first night of the Festival, the organizers, in agreement with the moderators, decided to combine and hold the two panels on the second day. One was dedicated to the resistance of women from a historical perspective – “Remember the Courageous Resistance of Women”, and the other was about contemporary manifestations and forms of rebellion and resistance – “It’s a Women’s Rebellion “. So gathered on the panel were Miloš Urošević (ZUC, Belgrade), Ervina Dabižinović (Anima, Kotor), Sabina Talović (Bona Fide, Pljevlja), Kristina Lelovac (Tiiit! Inc. Skopje, Medina Mujić (Cure Foundation, Sarajevo), Snežana Jakovljević (Peščanik, Kruševac) and Rada Nešić (Ternipe, Pirot). The panel was moderated by Ildiko Erdei.

Razgovor je bio sadržajan i predstavio je više pitanja iz istorije ženskog pokreta i ženskog organizovanja. Ukazano je na kontinuitete i diskontinuitete u organizovanoj borbi žena za ženska prava, na proširivanje granica slobode ne samo za žene, već i za sve pripadnice i pripadnike manjinskih i marginalizovanih grupa. Bilo je reči o abolicionistkinjama koje su se borile protiv državne regulacije prostitucije (Miloš Urošević), o antiratnom otporu žena u Crnoj Gori početkom devedesetih i važnosti sistematskog beleženja ženskih priča (Ervina Dbižinović), o kontinuitetu državne represije i aktivističkoj solidarnosti u Srbiji i Crnoj Gori (Sabina Talović), o feminističkim festivalima kao o važnim mestima komunikacije, kreacije i regionalne saradnje (Kristina Lelovac), o institucionalnim i vaninstitucionalnim načinima povezivanja žena i međusobnoj podršci (Medina Mujić), o specifičnostima aktivizma u manjim sredinama i izazovima koje on nosi (Snežana Jakovljević) i o dobrim primerima osvajanja institucija u zalaganju za prava Roma (Rada Nešić).

The discussion was fruitful and it addressed a number of issues from the history of the women’s movement and women’s organizing. The continuities and discontinuities in the organized struggle for women’s rights were highlighted, and also the extension of boundaries of freedom not only for women, but also for all members of minority and marginalized groups. We also talked about abolitionist women, who fought against the state regulation of prostitution (Miloš Urošević , about the anti-war resistance of women in Montenegro at the beginning the 1990’s, about the importance of systematic recording of women’s stories (Ervina Dabižinović), about the continuity of state repression and activist solidarity in Serbia and Montenegro (Sabina Talović), about  feminist festivals as important places of communication, creation and regional cooperation (Kristina Lelovac), about institutional and non-institutional ways of connecting women and mutual support (Medina Mujić), about the specifics of activism in smaller communities and the challenges it faces (Snežana Jakovljević) and about good examples of conquering institutions in advocacy for Roma rights (Rada Nešić).

Oslobođenje žena: feministički tekstovi (1964-1975)

Na Festivalu je predstavljena Feminističku čitanka, koju  su uredili Sanja Pavlović i Miloš Urošević, a izdale su je Autonomni ženski centar i Žene u crnom u Beogradu 2017. godine. Čitanka je nastala zahvaljujući solidarnoj volonterskoj podršci grupe od 46 osoba koje su prevele tekstove.

Čitanka sadrži prevode 100 tekstova od 55 autorki iz SAD-a, koji su razvrstani u sledeća poglavlja:

Nulto poglavlje – Pre pokreta: sadrži četiri teksta koji prenose iskustva o položaju žena unutar različitih pokreta za građanska prava i prvi put problematizuju ulogu žene, kako u pokretima, tako i u društvu kao celini;

Prvo poglavlje – Pokret za oslobođenje žena: sadrži deset tekstova koji govore o kontekstu koji je doveo do stvaranja ženskog autonomnog pokreta;

Drugo poglavlje – Podizanje svesti/osvešćivanje: sadrži dvadeset dva teksta koji govore o centralnoj aktivnosti ranog pokreta za oslobođenje žena – procesu podizanja svesti/osvešćivanja, tako svedočeći pojavi radikalnog feminizma;

Treće poglavlje – Tematski tekstovi: sadrži četrdeset devet tekstova koji su podeljeni u pet celina: seksualnost, muško nasilje i privilegije, lezbejstvo, klasa i ženski pokret;

Četvrto poglavlje – Manifesti: sadrži petnaest tekstova koji predstavljaju manifeste radikalnih feminističkih grupa, a koji govore o njihovoj politici.

Čitanka predstavlja doprinos takozvanoj njenoj istoriji (herstoy), a sadrži tekstove koji nisu bili prevođeni i objavljivani. Čitanka ima za cilj da vrednuje one reči koje su se vremenom izgubile: oslobođenje, ženski pokret, žena, a da se bori protiv muške nadmoći i ugnjetavanja žena.

Women’s Lib: feminist texts (1964-1975)

The Festival featured a Feminist Reader, edited by Sanja Pavlović and Miloš Urošević  and published by the Autonomous Women’s Center and Women in Black in Belgrade in 2017. The Reader was created owing to volunteer support in solidarity of a group of 46 people who translated the texts.

The Reader contains translations of 100 texts by 55 US authors, which are categorized into the following chapters:

Chapter Zero – Before the Movement: Contains four texts that convey experiences about the position of women within different civil rights movements and for the first time problematize the role of women, both in the movements and in society as a whole;

Chapter One – Women’s Liberation Movement: Contains ten texts that deal with the context that led to the creation of the women’s autonomous movement;

Chapter Two – Awareness- raising /gaining consciousness: Contains twenty-two texts discussing the central activity of the early movement for women’s liberation – the process of awareness-raising / gaining consciousness, thus witnessing the emergence of radical feminism;

Chapter Three – Thematic Texts: Contains forty-nine texts, which are divided into five sections: Sexuality, Male Violence and Privileges, Lesbianism, Class and the Women’s Movement;

Chapter Four – Manifestoes: contains fifteen texts representing manifestos of radical feminist groups that talk about their politics.

The Reader is a contributor to the so-called Herstory and contains texts that have not been translated or published. The reader aims to evaluate those words that have been lost over time: liberation, the women’s movement, the woman, and to fight against male supremacy and oppression of women.

Panel diskusija – „Žene ruralnog kraja u akciji”

Drugog dana Festivala upoznale smo žene iz Bosne i Srbije koje se bave ekonomskim osnaživanjem u zajednicama u kojima žive. Predstavljeni su primeri ekonomske borbe i suprotstavljanja kapitalističkoj eksploataciji kroz uključivanje žena u organsku poljoprivredu, zadrugarstvo i socijalno preduzetništvo. Učesnice panela govorile su o svojim iskustvima u pokretanju programa za ekonomsko osnaživanje, upotrebi tradicionalnog znanja u osvajanju novih tržišta i predstavile svoje inicijative:

Panel discussion – “Rural women in action”

On the second day of the Festival, we met women from Bosnia and Serbia who are engaged in economic empowerment in the communities in which they live. Examples of economic struggle and opposition to capitalist exploitation through the inclusion of women in organic agriculture, cooperatives and social entrepreneurship were presented. Panel participants spoke about their experience in launching economic empowerment programs, using traditional knowledge to win new markets and presenting their initiatives:

Zlata Kurtović iz Tutina nije znala ništa o šivenju kada je ostala bez posla u jednom preduzeću u Tutinu. Smogla je snage i hrabrosti, naučila sve što je bilo potrebno da pokrene sopstveni biznis – izradu tradicionalne odeće za tržište Sandžaka. Nekoliko godina kasnije, njen se biznis proširio i na uslužno šivenje. Zaposlila je još četiri žene i podučava i osnažuje nove koje žele da se uključe u posao.

Zlata Kurtović from Tutin knew nothing about sewing when she lost her job at a company in Tutin. She had the strength and courage to learn everything she needed to start her own business – making traditional clothes for the Sandžak market. A few years later, her business expanded to sewing services. She employs four other women and is teaching and empowering new ones who want to get into the business.

Ifeta Mejremić iz Konjević Polja vodi Udruženje žena Jadar koje pomaže ženama da se ekonomski osamostale kroz poljoprivredu, preradu i tradicionalne zanate. Njihova borba ima još jednu jako značajnu dimenziju: ona spaja žene različitih nacionalnosti na području Konjević Polja, omogućavajući im da se, pored razvoja biznisa, uključuju i u mirovne inicijative i zajedno grade mir u postratnom bosanskom društvu.

Ifeta Mejremić  of Konjević Polje runs the Jadar Women’s Association, which helps women  gain economic autonomy through agriculture, processing and traditional crafts. Their struggle has another very important dimension: it brings together women of different nationalities in the Konjević Polje area, enabling them, in addition to business development, to be involved in peace initiatives and build peace together in post-war Bosnian society.

Karolina Stamenković iz Babušnice okupila je dvadesetak žena iz siromašnih lužničkih sela i pre tri godine počela da ih edukuje i uvodi u organsku proizvodnju. Kroz različite projekte udruženja “Lužničke rukotvorine – Ženski etno centar” žene su dobile plastenike i opremu za organsku proizvodnju i prošle godine otvorile prvu žensku zemljoradničku zadrugu na jugu Srbije, kroz koju plasiraju svoje proizvode.

Karolina Stamenković fromBabušnica brought together about 20 women from the poor villages of Lužnica and started educating and introducing them to organic production three years ago. Through various projects of the Association “Lužnica Handcraft – Women’s Ethno Center”, women received greenhouses and equipment for organic production and last year opened the first women’s agricultural cooperative in southern Serbia, through which they market their products.

Radmila Gujaničić jedna je od pionirki ekonomskog osnaživanja žena na području Srbije. Ona je kroz Ženski centar Užice pokrenula programe ekonomskog osnaživanja žena kroz socijalno preduzetništvo u tekstilnoj oblast i kroz poljoprivredu, osnivanjem prve ženske zemljoradničke zadruge u Srbiji pre 10 godina. Takođe, kroz projekat političkog osnaživanja žena, ovo Udruženje uspelo je da poveća broj žena u savetima seoskih mesnih zajednica za 100%, što se direktno odrazilo na poboljšanje uslova za ekonomsko osnaživanje žena kroz poljoprivredu i rad na selu.

Radmila Gujaničić is one of the pioneers of women’s economic empowerment in Serbia. Through the Women’s Center Užice, she launched programs for women’s economic empowerment through social entrepreneurship in the textile field and through agriculture, with the establishment of the first female agricultural cooperative in Serbia 10 years ago. Also, through the Women’s Political Empowerment Project, this Association was able to increase the number of women in rural local community councils by 100%, which was directly reflected in improving the conditions for women’s economic empowerment through agriculture and rural work.

Alma Junis iz Novog Pazara je kroz Udruženje samohranih majki godinama osnaživala žene koje se bore sa nedaćama samohranog roditeljstva u tradicionalnoj sredini. Shvatajući značaj ekonomskog osnaživanja za ove žene, pokrenula je socijalno preduzeće koje se bavi tekstilom i predstavila proizvode tog preduzeća.

Through the Association of Single Mothers, Alma Junis from Novi Pazar has empowered women struggling with the problems of single parenting in the traditional environment for years. Realizing the importance of economic empowerment for these women, she launched a social textiles business and showcased her products.

Vesna Anđić iz Udruženja seoskih žena Dragačeva predstavila je svoje noformirano udruženje i predstavila proizvode Udruženja: zdrave sokove i sapune od prirodnih sastojaka.

Vesna Anđić from the Association of Rural Women of Dragačevo presented her newly formed association and presented the products of the Association: healthy juices and soaps made of natural ingredients.

Utisci žena iz Babušnice:

Žene iz Babušnice pune su utisaka o Festivalu. Kažu da su teme bile jasne i prijemčive, iako dolaze iz organizacije koja se bavi isključivo ekonomskim pravima žena a tek poslednjih godinu dana obrađuje i druge feminističke borbe. Smatraju da ih je boravak na Festivalu ohrabrio da se suprotstave patrijarhatu u svojim zajednicama, ali i da slobodnije razmišljaju i razgovaraju. Kažu da bi rado došle ponovo.

Impressions of the women from Babušnica:

Women from Babušnica are full of impressions of the Festival. They say the topics were clear and receptive, even though they come from an organization that deals exclusively with women’s economic rights and has only been addressing other feminist struggles in the past year. They believe that their participation at the Festival encouraged them to oppose patriarchy in their communities, but also to think and talk more freely. They say they would be happy to come again.

Zeleno sestrinstvo na delu, feministička etika brige za reke kao javno dobro!

Drugog dana Festivala bavile smo se i pravom na vodu, a učesnice su bile aktivistkinje i istinske borkinje za zaštitu planinskih reka i očuvanju tog javnog i zajedničkog dobra. Svaka od učesnica panela se u proteklom periodu borila u svojoj sredini, na različite načine, za pristup vodi. Kroz razgovor i iskustva smo sagledavale svetski globalni problem korišćenja prirodnih resursa u sklopu klimatskih promena, koje rapidno ugrožavaju život na planeti. Sve učesnice su istakle da se protive privatizaciji vode i vodenih dobara, jer interes privatnih kompanija iIi korporacija nije dugoročan i održiv – za cilj imaju samo  sticanje profita. Ljudi širom planete su započeli različite vidove otpora protiv korporacija, a taj process nije zaobišao Srbiju i države u regionu.

Green sorority at work, feminist ethics of caring for rivers as a public good!

On the second day of the Festival we were also concerned with the right to water, and the participants were activists and true fighters for the protection of mountain rivers and the preservation of that public and common good. In the past, each of the panel members has struggled in their social environment, in different ways, to access water. Through discussions and experiences, we have looked at the global problem of using natural resources in the context of climate change, which is rapidly threatening life on the planet. All participants pointed out that they oppose the privatization of water and water resources, because the interest of private companies or corporations is not long-term and sustainable – they only aim to make a profit. People across the globe have started various forms of resistance against corporations, and this process has not bypassed Serbia and countries in the region.

Fokus je bio na izgradnji planiranih 850 mini hidroelektrana, kojima bi bilo uništeno 2000 km planinskih reka, rečica i potoka, koje će nestati u cevima ovih postrojenja. Tragičan podatak je da je već izgrađeno 110 malih hidroelektrana (od 850 planiranih) a posledice su već sada nesagledive i nemerljivo je koliko je  prirode, biodiverziteta i vodenih tokova uništeno.

U Srbiji su se glasno pobunili stanovnici Stare planine, Pirota, Jošaničke banje, Petrovca na Mlavi, Kraljeva, Niša, Zrenjanina, Subotice, Užica, Beograda i drugih mesta. Minja Nikolić sa Stare planine i Bojana Minović iz Kraljeva su govorile o toj višemesečnoj  i mukotrpnoj borbi koja još uvek traje.

The focus was on the construction of the planned 850 mini hydropower plants, which would destroy the 2,000 km of mountain rivers, creeks and streams that would disappear into the pipes of these plants. The tragic fact is that 110 small hydropower plants (out of 850 planned) have already been built and the consequences are already immeasurable and it is inestimable how much nature, biodiversity and water flows have been destroyed.

Residents of Stara Planina, Pirot, Jošanička Banja, Petrovac na Mlavi, Kraljevo, Niš, Zrenjanin, Subotica, Užice, Belgrade and other places rebelled vociferously in Serbia. Minja Nikolić from Stara Planina and Bojana Minović from Kraljevo spoke about the months-long and painstaking struggle that is still ongoing.

Posebna pažnja medju učesnicama Festivala bila je usmerena na priču heroina „Bitke za Kruščicu” – reku koja protiče kroz istoimeno mesto u centralnoj Bosni, nadomak Viteza. To je samo jedna od 250 reka u BiH na kojima je planirana izgradnja 350 malih hidroelektrana (MHE). Meida Bilal je vrlo upečatljivo ispričala borbu žena Kruščice na mostu koje su godinu i po dana, danonoćno, branile svoju reku od izgradnje MHE i uspele su u tome. Njihova istrajna borba i obračun sa policijom i investitorima je nadmašila prostor BiH i Balkana. Dobitnice su prestižne nagrade koju dodeljuje EuroNatur, evropski fond za prirodnu baštinu a njihova odlučnost i hrabrost je inspiracija mnogima.

Special attention was paid to the story of the heroines of the Battle of Kruščica – a river that flows through a place of the same name in central Bosnia, near Vitez. It is just one of 250 rivers in BH that are planning to build 350 small hydropower plants (SHPP). Meida Bilal spoke of the dramatic struggle of the women of Kruščica on the bridge, who defended their river for one and a half days from the construction of the SHPP and succeeded in doing so. Their persistent struggle and confrontation with police and investors have outstripped BH and the Balkans. The winners are the prestigious EuroNatur Award, the European Natural Heritage Fund, and their determination and courage are an inspiration to many.

Pravo na vodu je mreža koja okuplja organizacije i pojedince ujedinjene u borbi za pristup vodi. Iva Marković je istakla da apsolutno svaki čovek mora imati pristup dovoljnoj količini kvalitetne vode kako bi zadovoljio svoje životne potrebe. Da bi se to ostvarilo, neophodno je direktnije uključivanje stanovništva i lokalnih zajednica u procese odlučivanja o ovom resursu. Branitelji reka su počeli da se ujedinjavaju, a njima bi trebalo da se pridruže i lokalni pokreti, sindikati, aktivističke grupe i druga udruženja,  akademska zajednica i građani. Trebalo bi svi zajedno da rade na tome da voda postane ljudsko pravo zaštićeno Ustavom Srbije i zakonskim aktima.

The Right to Water is a network that brings together organizations and individuals united in the fight for access to water. Iva Markovic emphasized that absolutely every person must have access to a sufficient quantity of quality water in order to meet their vital needs. In order to achieve this, it is necessary to involve the population and local communities more directly in the decision-making processes of this resource. River defenders have begun to unite, and should be joined by local movements, trade unions, activist groups and other associations, academia and citizens. Everyone should work together to make water a human right protected by the Serbian Constitution and legal acts.

Panel je pokazao da u regionu postoje hrabre žene koje su spremne da svojim telima zaštite svoje prirodne resurse. Svojom borbom i aktivizmom upozoravaju da započeta privatizacija vodenih resursa može da ugrozi život celokupnog živog sveta – ljudi, životinja i biljaka. Nemoguće je biti antropocentričan, svet polako nestaje pod narastujućim klimatskim promenama i bahatim odnosom prema prirodi.

U nastavku programa smo imale i dve radionice za jačanje integrisane sigurnosti, brige o sebi i dobrobiti (wellbeing), koje su vodile Ivana Perić i Vesna Bujošević.

The panel showed that there are brave women in the region who are ready to protect their natural resources with their bodies. With their struggle and activism, they warn that the ongoing privatization of water resources can endanger the life of the entire living world – humans, animals and plants. It is impossible to be anthropocentric; the world is slowly disappearing under increasing climate change and arrogant attitude towards nature.

In the continuation of the program we also had two workshops for strengthening self-care and wellbeing, which were led by Ivana Perić and Vesna Bujošević.

Radionica 1 – U harmoniji sa sobom i drugima

Radionica, koju je vodila Ivana Perić,  psihoterapeutkinja, SOS Ženski Centar Novi Sad, zasnivana je na osnovama emotivne pismenosti, asertivne komunikacije i osnovama grupne terapije. Način rada je iskustveni interaktivni.

Workshop 1 – In harmony with oneself and others

The workshop, led by Ivana Perić, psychotherapist, SOS Women’s Center Novi Sad, is based on the basics of emotional literacy, assertive communication and the basics of group therapy. The mode of work was experiential and interactive.

Radionica 2 – Opuštanje sa Vesnom Bujošević

Na radionici su korišćene pozorišne tehnike, joga, meditacija. Cilj je povezati se sa svojim telom i naučiti kako da mapiramo svoje emocije, sprečimo stres i sagorevanje, kako da ljutnju pretvorimo u akciju a strah u samopuzdanje. Radionicu je vodila  Vesna Bujošević, aktivistkinja, performerka, glumica, yoga instruktorka.

Workshop 2 – Relaxation with Vesna Bujošević

The workshop used theatrical techniques, yoga, meditation. The goal is to connect with your body and learn how to map our emotions, prevent stress and burnout, how to turn anger into action and fear into self-doubt. The workshop was led by Vesna Bujošević, activist, performer, actress, yoga instructor

„Zajedno do dostojanstvenog rada“ – dokumentarni performans, Udruženje za radna prava žena ROZA, Zrenjanin

Performans, koji je rezultat višegodišnjeg istraživanja i koji je podržala Rekonstrukcija ženski fond, prikazuje priče žena koje su na radnom mestu pretrpele diskriminaciju, ucene, seksualne napade, pretnje, mobing, fizičke napade, otkaze. Iz Udruženja Roza kažu: “Mi, članice ROZE, nismo glumice – i mi smo samo radnice od kojih svaka ima neku svoju priču. Zato nam je važno da vam što verodostojnije prenesemo iskustva koja su druge žene podelile sa nama. Čućete žene koje ne samo da su pretrpele sve ovo, nego su i preživele, ojačale i skupile hrabrost da sve to nama i ispričaju. Mi sada te priče donosimo vama”.

“Together toward Decent Work” – Documentary Performance, Association for Women’s Rights, ROZA, Zrenjanin

The performance, which is the result of years of research and supported by the Women’s Fund Reconstruction, presents the stories of women who have suffered discrimination, blackmail, sexual assaults, threats, mobbing, physical assaults, layoffs in the workplace. The Roza Association says: “We, the members of ROSA, are not actresses – and we are just workers, each with their own story. That is why it is important for us to share with you the experiences that other women have shared with us. You will hear women who not only endured all this, but also survived, strengthened and gathered the courage to tell us all about it. We now bring these stories to you. “

Aktivistkinje Roze su došle na Festival da bi podelile te priče, da bi se otklonio strah i strepnja, da  kažemo NE ugnjetavanju i izrabljivanju! Performans, kao forma, izabran je jer je komunikativan. Odabrane priče su rezultat razgovora sa ženama iz cele Srbije, a planirana je i turneja. Nakon performansa je usledio razgovor sa učesnicama Festivala.

Rosa activists came to the Festival to share these stories, to eliminate fear and anxiety, to say NO to oppression and exploitation! Performance, as a form, was chosen because it is communicative. Selected stories are the result of discussions with women from all over Serbia, and a tour is planned. The performance was followed by an interview with the Festival participants.

Na kraju drugog dana Festivala, uprkos pretnjama,  održale smo protest na Trgu, u centru Tutina. Nakon protesta smo organizovale radionicu jer smo želele da  razmenimo utiske, pričamo o emocijama, čujemo jedna drugu kako se osećamo. Radionicu je facilitirala Ervina Dabižinović.

At the end of the second day of the Festival, despite the threats, we held a protest in the City Square, in the center of Tutin. After the protests, we organized a workshop because we wanted to exchange impressions, talk about emotions, hear each other how we feel. The workshop was facilitated by Ervina Dabižinović.

Nedelju su obeležila dva panela i kraj ovogodišnjeg Festivala.

Panel – Mir i bezbednost sa ženskim licem

Maja Bjeloš, istraživačica, predstavila nam je istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji o implementaciji NAP-a u opkviru Rezolucije 1325.  Moderirala – Marijana Stevanović.

Sunday was marked by two panels and the end of this year’s Festival.

Panel – Peace and Security with a Woman’s Face

Maja Bjeloš, researcher, presented to us a survey conducted in Serbia on the implementation of the NAP in the framework of Resolution 1325. Moderated by Marijana Stevanović.

Panel: Stare borbe, novi prostori i tehnologije otpora

Učestvovale su Emina Demirović, Almeida Hadžić i Vesna Ristović, a moderirala je Alma Junis.

U okviru panela prikazan je film “Osnažene”, koji su radile mlade članice Impulsa. Nakon filma, one su govorile o svojim prvim aktivističkim feminističkim iskustvima u Tutinu kao i o preprekama na koje nailaze. Važan deo razgovora je bio i o strategijama otpora u okruženju kao što su škole, sekcije, sport, i kako ih feminizam čini jačim.

Panel: Old Struggles, New Spaces, and Resistance Technologies

Emina Demirović, Almeida Hadžic and Vesna Ristović participated, moderated by Alma Junis.

The panel featured the movie “Empowered” by young Impulse members. After the movie, they talked about their first activist feminist experiences in Tutin, as well as the obstacles they encountered. An important part of the conversation was also about strategies for resistance in the environment such as schools, sections, sports, and how feminism makes them stronger.

Vesna Ristović je govorila o živoj biblioteci kao sredstvu za podsticanje ravnopravnosti, preispitivanje predrasuda i borbu protiv diskriminacije. Tokom panela razvila se diskusija o novim načinima delovanja, izazivanju promena u društvu I potrebi za unapređenjem znanja I veština za upotrebu novih tehnologija, socijalnih mreža, medija, kako bismo doprle do većeg broja ljudi, edukovale ih i promovisale ono što radimo. Na taj način bismo privukle i druge da nam se priključe i podrže naš rad.

Vesna Ristović spoke of the Living Library as a tool for promoting equality, re-examining prejudices and combating discrimination. During the panel, a discussion developed about new ways of acting, promoting changes in society and the need to improve the knowledge and skills to use new technologies, social networks, media, to reach more people, educate them and promote what we do. In this way we would attract others to join us and support our work.

Završen je još jedan Festival ženskog prijateljstva, šesti po redu. Nemerljiva je dragocenost susreta feministkinja, deljenje iskustava, znanja, briga I radosti tokom ta tri dana. Sve mi znamo da ima još mnogo patnje, neravnopravnosti, neslobode, ugnjetavanja… a dok ne budu ljudska prava, naročito prava žena i dece, dosegla nivo dostojanstvenog života i življenja, mi se nećemo smiriti. Hvala svim drugaricama, aktivistkinjama, braniteljkama – na značajnom druženju! Pobuna je ženska!

Another Festival of Women’s Friendship, the sixth in a row, has ended. The preciousness of meeting feminists, sharing experiences, knowledge, concerns and joy over these three days is immeasurable. We all know that there is much more suffering, inequality, disenfranchisement, oppression… and until human rights, especially the rights of women and children, reach the level of a dignified life and life, we shall not be appeased. Thanks to all your friends, activists, veterans – for a great time! It’s a Women’s Rebellion!