BHS (English below)

Od  svog osnivanja, IMPULS je realizovao niz projekata od kojih su najznačajniji:

 • Podrška izbeglicama u hrani i neprehrambenim artiklima – distribucija pomoći 2016/2017, uz podršku CARE International;


 • Jačanje kapaciteta Impulsa 2016/2017. – treninzi, edukacije i sastanci, podržano od strane Fondacije Ana i Vlade Divac, uz podršku USAID-a.


 • Psihosocijalna podrška za žene i decu u izbegličkim kampovima 2017. – radionice i individualni razgovori, uz podršku Fondacije Ana i Vlada Divac
 • „Zajednička akcija protiv nasilja u porodici“ 2016. – treninizi za zaposlene u institucijama, predavanja za seoske žene, radionice za mlade, ulične akcije pod nazivom “Mladi za sigurnu i bezbednu zajednicu”. Projekat je implementiran uz podršku OEBS Misije u Srbiji.


 • “U akciji protiv nasilja” 2015. – obuka zaposlenih za primenu Protokola o postupanju prema ženama koje su preživele muško nasilje, okrugli sto, informativno edukativna kampanja, uz podršku OEBS Misije u Srbiji.


 • “Aktivno, hrabro, feministički” 2012/2014. – instruktaža za rad sa ženama koje su preživele muško nasilje, konsultacije za žene koje su preživele nasilje, radionice za podizanje integrisane sigurnosti, self-care and well-being, feministički razgovori, Festival ženskog prijateljstva, predavanja, tribine, a uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna.
 • “Zajedno protiv nasilja” – 2011/2012. –  zagovaranje za izradu i usvajanje lokalnog protokola o saradnji i postupanju prema ženama koje su preživele muško nasilje, intersektorski sastanci, seminari za zaposlene u institucijama, tribine. Projekat je podržala OEBS Misija u Srbiji.
 • Feministički solidarno! 2014. – treninzi, feministički susreti, konsultativni razgovori sa ženama koje su preživele nasilje, zastupanje žena kod institucija, izrada i projekcije digitalnih priča, uz podršku Global Fund for Women.
 • “Ženska kafe biblioteka” 2008-2012. – feministički razgovori, video projekcije, diskusioni kružoci. Implementacija projektnih aktivnosti podržana od strane Global Fund for Women.
 • “Zavrtimo svet na žensku stranu” 2007. –  kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, predavanja, radionice, video projekcije. Projekat podržala Rekonstrukcija Ženski fond.
 • “Stop nasilju” – projekat u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” – 2005. uz podršku BCIF-a.
 • “Da vidim, da znam, da menjam” 2006. – radionice, tribine, obeležavanje važnih datuma,  javne akcije, uz podršku Rekonstrukcija Ženski fond.
 • “Razmenom iskustava do ženske podrške i politike” 2005-2007. radionice, seminari, javne akcije. Projekat podržan od strane Kanadske ambasade u Srbiji i Rekonstrukcija Ženski Fond.
 • “Prevencija karcinoma dojke i materice” 2004. – informativno-edukativna kampanja o reproduktivnim pravima i reproduktivnom zdravlju, uz podršku CARE International.
 • “Edukacija mladih za ljudska prava i demokratiju” 2004. – seminari, predavanja i radionice za mlade, uz podršku Američke ambasade u Srbiji i CIDA-e.
 • “Mladi u akciji”, 2004. – edukacija mladih o ljudskim pravima, ženskim pravima, demokratiji, akivizmu, uz podršku Fonda za otvoreno društvo.
 • “Nasilje nad ženama je zločin” kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ 2004. Projekat  podržao BCIF.
 • “Vaspitanje za toleranciju” 2002 . – edukacija mladih o strereotipima i  diskriminaciji, pravima marginalizovanih grupa, uz podršku Fonda za otvoreno društvo.
 • “Za samohrane majke” 2001. – psihosocijalne radionice za žene, uz podršku BCIF-a.

English

Since it was founded, IMPULS has realised a number of projects, of which the most important are:

  • Support to refugees in food and nonfood products – distribution of aid 2016/2017, with the support of CARE International
  • Strengthening of Impuls’ capacities 2016/2017 – trainings and education, meetings, donor, supported by the Foundation Ana and Vlade Divac, with the support of USAID.
  • Psychosocial support to women and children in refugee camps 2017 – workshops and private sessions, with the support of the Foundation Ana and Vlade Divac.
  • ‘’A collaborative action against violence in family’’ 2016 – trainings for employees in institutions, lectures for rural women, workshops for youth, street actions under the title ‘’The Youth for Safe and Secure Society’’. The project implementation has been supported by OSCE Mission to Serbia.
  • ‘’In Action Against Violence’’ 2015 – training of employees for implementing the Protocol on dealing with women who survived male violence, round table, informative educational campaign, with the support of OSCE Mission to Serbia.
  • ‘’Active, brave, feminist!’’ 2012/2014 – training for work with women who survived male violence, consultations for women who survived violence, workshops for raising integrated security, self-care and well-being, feminist talks, The Festival of female friendship, lectures, meetings, with the support of The Foundation Kvinna till Kvinna.
  • ‘’In Action Against Violence’’ 2015 – training of employees for implementing the Protocol on dealing with women who survived male violence, round table, informative educational campaign, with the support of OSCE Mission to Serbia.
  • ‘’Together against violence’’ – 2011/2012 – advocacy for creating and implementing the local protocol on cooperation and dealing with women who survived male violence, intersection meetings, seminars for employees in institutions, lectures. The project was supported by OSCE Mission to Serbia.
  • Feminist solidarity! 2014; trainings, feminist meetings, consultations with women who survived violence, acting on behalf of women in the relations with institutins,  creation and projection of digital stories, with the support of Global Fund for Women.
  • ‘’Women café library’’ 2008-2012 – feminist talks, video projections, discussion sessions. Implementation of the project’s activities supported by Global Fund for Women.
  • ‘’Spin the world on the woman’s side’’ 2007 – the campaign ‘’16 days of activism on violence against women’’, lectures, workshops, video projections. The project was supported by the Reconstruction Women Fund.
  • ‘’Active, brave, feminist!’’ 2012/2014 – training for work with women who survived male violence, consultations for women who survived violence, workshops for raising integrated security, self-care and well-being, feminist talks, The Festival of female friendship, lectures, meetings, with the support of The Foundation Kvinna till Kvinna.
  • ‘’Together against violence’’ – 2011/2012 – advocacy for creating and implementing the local protocol on cooperation and dealing with women who survived male violence, intersection meetings, seminars for employees in institutions, lectures. The project was supported by OSCE Mission to Serbia.
  • Feminist solidarity! 2014; trainings, feministički susreti, consultations with women who survived violence, acting on behalf of women in the relations with institutins,  creation and projection of digital stories, with the support of Global Fund for Women.
  • ‘’Women café library’’ 2008-2012 – feminist talks, video projections, discussion sessions. Implementation of the project’s activities supported by Global Fund for Women.
  • ‘’Spin the world on the woman’s side’’ 2007 – the campaign ‘’16 days of activism on violence against women’’, lectures, workshops, video projections. The project was supported by the Reconstruction Women Fund.
  • ‘’Stop to violence’’ – a project within the campaign ‘’16 days of activism on violence against women’’ – 2005, with the support of BCIF.
  • ‘’To see, to know, to change’’ 2006 – workshops, meetings, public events, public actions, with the support of Reconstruction Women Fund.
  • ‘’Exchanging experiences to women support and policy’’ 2005 – workshops, seminars, public actions. The project was supported by Canadian Embassy to Serbia and Reconstruction Women Fund.
  • ‘’Prevention of breast and uterus cancer’’ 2004 – informative-educational campaign on reproductive rights and reproductive health, with the support of CARE International.
  • ‘’Education of youth about human rights and democracy’’ 2004 – seminars, lectures, and workshops for youth, with the support of the USA Embassy to Serbia and CIDA.
  • ’Youth in Action’’ 2004 – education of the youth about human rights, women rights, democracy, activism, with the support of the Open society Foundation.
  • ‘’Violence against women is a crime’’ the campaign ‘’16 days of activism on violence against women’’ 2004. The project was supported by BCIF.
  • ‘’Education for tolerance’’ 2002 – education of the youth about stereotypes, discrimination, the rights of marginalised groups, with the support of the Open society Foundation.
  • ‘’For single mothers’’ 2001; – psychosocial workshops for women, with the support of BCIF.